ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات ریاضی 2 - خانم صفرزاده

نمرات میان ترم از 40 نمره می باشند که باید بر 5 تقسیم گردند:

کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم
932233511 اسمعیلی فایزه 4
930641716 اسمعیلی عاطفه 7
943103783 افضلی ننیز محمد 21
943152091 اماندادی احد 12
943242501 امیری حصنی محمد حسین 39
943084435 ایرانمنش حسین 21
930266362 باقری زاده سلمان 15
943170581 بحرینی پریسا 34
943132163 بقایی راوری علی اکبر 16
943143730 بیگ زاده مهدی 25
932220948 پوراسلامی نگار 0
943299599 جاویدی داود  
943229139 جلال کمالی ملک نیما 0
943033653 چاوشیان محمدعلی 23
920183294 حسن زاده جشاری علی  
930644153 خالقی رعنا 12
943122864 خنجری علی 9
943057561 خوارزمی سعید 12
910139260 درگاه زاده قیاس  
943153530 دهبان راضیه 35
943196303 دهقانی روح الله 6
943061770 زندی مجد نیما 16
943091615 زنگی ابادی امیرحسین 17
943056399 سام زاده رضا 0
943201284 سعید علی 11
943240762 صادقی صدر مجید  
920656512 طیبی فرد رضا 8
943033651 عربپورداهویی محمد 9
943229170 عزیزاللهی علیرضا 0
890368626 عسکرپور کبیر مهدی 12
932204690 فاطمی سیدعرفان 14
943156624 فدایی چترودی علیرضا 16
943045671 کریمی علی 21
900329492 مجیدی پاریزی محمد  
930243292 محمدیان خنامان حسن 30
943178309 مختاری راد محمد 8
930662563 مظفری مجد مرضیه 26
932358746 منظری توکلی محمدرضا  
920434371 منظری توکلی معین  
930266008 مهدی زاده فرسنگی سجاد 36
932222639 موسی علی شایان 15
932321210 همدانی نژاد علی  
943043318 وطنخواه محمد حسام 0
کد دانشجو نام خانوادگی و نام میان ترم
932343134 آبادیخواه امیرمحمد 0
932240468 احمدی نژاد محمدعرفان 15
932248845 استانی پوریا 15
943097899 اسدی خانوکی زهرا 35
932235597 اسکندری مقدم پوریا  
943154605 اقاملایی محمدفاضل 12
943025219 اوج هرمزی شیما 28
900334132 بحرینی احمداباد رضا 23
930266062 بنی اسدی امیرحسین  
890366976 بهشتی فر رضوان  
890368763 پوریزدانپناه کرمانی ایمان  
932235645 جبالبارزی محمد رضا  
932242416 حاتم وند رضا  
930265994 حسینی پور مهرداد  
943179058 حیدری فرسنگی امیرحسین 21
930266004 خسروپوربزنجانی حسین 14
943163379 خضری پور مهرناز 8
932247311 دادبخش فاطمه 23
943047703 رستم زاده مهدابی محمد 23
932355600 رضایی مسعود 0
943088214 رمضانعلی زاده چناروییه عمید 12
930022110 زیوری حامد 0
91164100070 سعادت فر محمد سلیم  
932327296 سعیدی خلیلی امیر 10
932243267 سلیمانی ده دیوان فرناز 10
943050104 شجاعی امیر 20
943046150 شفایی محمد 20
943122557 صباحی گراغانی عارف 16
943093733 عباسپور ابراهیم 0
943039315 عسکری زاره محمدمهدی 39
930182844 فردوسی رقیه 18
943076514 قربان زاده خاطره 23
943187822 کرمی پور محمد مهدی 29
943164940 گلومکی احمدرضا 16
943042919 مداحی پور مسیح 40
920206956 مهدویان مرتضی 31
930266040 مهربخش پیمان 19
943072799 نامجو محمد رضا 5
930655936 نیک نفس محمدرضا 0
943146767 نیکوکار مطهره 15
943075804 وهابی فرناز 26
932237537 یزدان جو مقدم مینا 17
943054450 یزدانپناه شاه ابادی محمدصادق 15