ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات ریاضی 2 آزاد - 932

نمرات ریاضی دو رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه آزاد در ترم بهار 94 (932) از 42 نمره به شرح زیر اعلام می‌گردد.

ردیف مشخصه استاد نام خانوادگی و نام نمره میان ترم (از 42)
1 5960 هدایت اروميه ئي علي 4
2 5960 هدایت اسكندري عطاالله 15
3 5960 هدایت اسكندري نسب سياه كوهي مهدي  
4 5960 هدایت افضلي كاخ زهرا 30
5 5960 هدایت الهي پاريزي امين 23
6 5960 هدایت ايران پاك فاطمه 32
7 5960 هدایت اکبري جور سعيد  
8 5960 هدایت بني اسدي سلمان 3
9 5960 هدایت پورامينائي فائزه 5
10 5960 هدایت ثمره شفيعي سينا 9
11 5960 هدایت جاويدي دلبر 3
12 5960 هدایت خالقي شهرنوش 37
13 5960 هدایت خجسته پي راوري محمد حسين 22
14 5960 هدایت رجايي نژاد مشكناني رضا 4
15 5960 هدایت رستمي زاده رضا  
16 5960 هدایت رمضاني نژاد محمدحسين 25
17 5960 هدایت زعيم باشي علي  
18 5960 هدایت زندي فرشاد  
19 5960 هدایت زنگي ابادي مصطفي  
20 5960 هدایت سبزي بلوچ سعيد 27
21 5960 هدایت ستوده نيا كراني مريم  
22 5960 هدایت سرانگري زاده سعيد 11
23 5960 هدایت سلاجقه پرهام  
24 5960 هدایت سلطاني نژاد رسول  
25 5960 هدایت سيدجعفري سيداميرحسين 6
26 5960 هدایت شمس الديني ايدا 13
27 5960 هدایت شمسيان احسان  
28 5960 هدایت شهريار پناه حميدرضا 10
29 5960 هدایت شيرواني شيرين 12
30 5960 هدایت عابديني پاريزي علي اكبر  
31 5960 هدایت عامري اختيار ابادي مهدي 15
32 5960 هدایت عباسي جوشاني محمد رسول  
33 5960 هدایت عبدلي نسب نجمه 36
34 5960 هدایت عدالت خواه محمدحسين 39
35 5960 هدایت غضنفري رامين  
36 5960 هدایت فيوضي مهدي 42
37 5960 هدایت قليزاده ابراهيم ابادي محمدرضا 10
38 5960 هدایت كاظمي زاده ميلاد 31
39 5960 هدایت مظفري كرماني فريد  
40 5960 هدایت معتمد الا  
41 5960 هدایت ملك نيا علي 8
42 5960 هدایت مومني مهدي 0
43 5960 هدایت ناظوري زرندي محمدجواد 20
44 5960 هدایت نامجو محمد 30
45 5960 هدایت نامجو باغيني نويد 1
46 5961 هدایت پورشيري سجاد 38
47 5961 هدایت حاجي زاده سارا 22
48 5961 هدایت حداد زاده شكيبا فرزانه 4
49 5961 هدایت حسينخاني محمدرضا 1
50 5961 هدایت حسيني سيده مرجان 14
51 5961 هدایت حمزه نژاد مصطفي 4
52 5961 هدایت خالقي محمد صالح 4
53 5961 هدایت دادخداپور علي 28
54 5961 هدایت رستگاري كهنوج عليرضا  
55 5961 هدایت زارعي حسين 3
56 5961 هدایت زرمهي شهربابك مصطفي 20
57 5961 هدایت زنگي ابادي علي اكبر 24
58 5961 هدایت زنگي دارستاني هانيه 9
59 5961 هدایت ستارالعيوب حسين(بنی واهب) 5
60 5961 هدایت سدري عليرضا 12
61 5961 هدایت سياه كوهي حميدرضا 23
62 5961 هدایت شجاعي باغيني فاطمه 29
63 5961 هدایت شکوهيان ايمان 30
64 5961 هدایت صادقي منش محمدحسين 17
65 5961 هدایت صعيد زرندي علي 13
66 5961 هدایت ضياالديني دشتخاكي عارف 30
67 5961 هدایت عبدلي نژاد عاطفه 24
68 5961 هدایت عسكري برواتي فاطمه 22
69 5961 هدایت عليدادي سليماني هانيه 24
70 5961 هدایت عليمرادي مهني محمد  
71 5961 هدایت فرخيان عليرضا  
72 5961 هدایت فلاح عاطفه 31
73 5961 هدایت قنبري اسما 14
74 5961 هدایت كاشاني ارش  
75 5961 هدایت كاظمي محبوبه 14
76 5961 هدایت كلانتري مقدم زهرا 13
77 5961 هدایت گيلاني رامين 13
78 5961 هدایت مهدي زاده فرسنگي سجاد 4
79 5961 هدایت ناجي شهريار 12
80 5961 هدایت نجفي زاده يگانه 17
81 5961 هدایت وحي محمدحسين  
82 5962 هدایت احمدي افزادي محمدعلي 2
83 5962 هدایت اسكندري نسب محمدامين 3
84 5962 هدایت اسمعيل زاده شبنم 16
85 5962 هدایت اميرپورسعيد شاهين 7
86 5962 هدایت انجم شعاع اميربهادر 1
87 5962 هدایت باقرزاده عليرضا  
88 5962 هدایت باقري زاده سلمان 10
89 5962 هدایت بحريني احمداباد رضا 16
90 5962 هدایت بلوچ سيرگاني محمود 1
91 5962 هدایت بني اسدي محمد 0
92 5962 هدایت بهمني كهنعلي ابوالفضل 11
93 5962 هدایت جديدبنياد بهنام 11
94 5962 هدایت جلالي پور صادق  
95 5962 هدایت حاتمي نژادرفسنجاني حسين 15
96 5962 هدایت حاج اکبري ارش 21
97 5962 هدایت حكمتي بهناز  
98 5962 هدایت خسروپوربزنجاني حسين 4
99 5962 هدایت رمضاني هراتمه مرتضي  
100 5962 هدایت رنجبر شبنم 13
101 5962 هدایت رنجبركبوترخاني فرشاد 0
102 5962 هدایت زماني پرديس 29
103 5962 هدایت زينل زاده علي 28
104 5962 هدایت ساسان عباس  
105 5962 هدایت شاه محمدي حامد 0
106 5962 هدایت شفيعي مهدي 19
107 5962 هدایت طالقاني عرفانه 27
108 5962 هدایت طيبي علي 23
109 5962 هدایت عاقلي عليرضا  
110 5962 هدایت عراقي زاده محمدمحسن 16
111 5962 هدایت عرب محمدعلي 17
112 5962 هدایت عسكري سارا  
113 5962 هدایت فاطمي مقدم عليرضا 17
114 5962 هدایت فريور انيتا  
115 5962 هدایت كمالي نيا اميرحسين 14
116 5962 هدایت گلزارمنش سحر 24
117 5962 هدایت مباشرزاده ماهاني ايمان 35
118 5962 هدایت مصطفوي سيدمحمد 16
119 5962 هدایت مهدي زاده جعفري ارسلان (بنی واهب) 11
120 5962 هدایت مولائي زهرا (بنی واهب) 20
121 5962 هدایت نادري نسب بام دهاني شيرين 4
122 5962 هدایت ناصري فردين 4
123 5962 هدایت هاشمي طغرالجردي سيدحسين 35
124 5962 هدایت يعقوبي بهنوش (بنی واهب) 7
125 5962 هدایت يوسفيان حانيه  
126 5963 هدایت ابراهيمي راد محمدعلي 35
127 5963 هدایت احمدي پور بهزاد  
128 5963 هدایت افضلي ده زياري مجتبي 10
129 5963 هدایت انجم شعاع محمد  
130 5963 هدایت ايران پوركرماني سعيد  
131 5963 هدایت بهرامجردي ميلاد 2
132 5963 هدایت بهشتي امير  
133 5963 هدایت پورچراغي جوشاني زينب 6
134 5963 هدایت پورحسينعلي محمد 4
135 5963 هدایت ترابي موسوي سيداميرحسين  
136 5963 هدایت تيگراني ماهاني علي 17
137 5963 هدایت جاودان كمال  
138 5963 هدایت جعفري كلاله عليرضا 16
139 5963 هدایت رجبعلي پور احمد 7
140 5963 هدایت رجبي پور مهيمنه 26
141 5963 هدایت رشيدي نژاد محمدصالح 20
142 5963 هدایت رضامند مجتبي مجتبي  
143 5963 هدایت زراعت پيشه وحيد 19
144 5963 هدایت شاه رحمني رضا  
145 5963 هدایت شمس الديني لري مهدي  
146 5963 هدایت شمسي دهنوئي احسان 16
147 5963 هدایت صدقي ده زياري عباس  
148 5963 هدایت عسكرپور احد  
149 5963 هدایت فرخ حسام الدين  
150 5963 هدایت كاظم پور كوهي ماهاني مهلا 7
151 5963 هدایت كاظمي نيا محمدمهدي 0
152 5963 هدایت گلستاني نژاد علي 20
153 5963 هدایت محمدرضايي حسين آبادي ساناز 27
154 5963 هدایت محمديان خنامان مصطفي 17
155 5963 هدایت مرادي پورگوشكي محمد 26
156 5963 هدایت مرتضي زاده ارش  
157 5963 هدایت منتظر ياسمن 15
158 5963 هدایت مومني تذرجي محمدحسين 14
159 5963 هدایت ميرزاده راوري سيدمهدي 10
160 5963 هدایت نامجوفرد دانيال 12
161 5963 هدایت نيكروش پدرام 13
162 5966 صفرزاده ابوالحسني ندا 7
163 5966 صفرزاده احمدي نگين 9
164 5966 صفرزاده ارچنگي فاطمه 19
165 5966 صفرزاده اسماعيلي كوروش 8
166 5966 صفرزاده اسماعيلي سميرا  
167 5966 صفرزاده افتخاري كنزركي مهسا 7
168 5966 صفرزاده افشاري پور محمدرضا 1
169 5966 صفرزاده اگه محمدي نصير 12
170 5966 صفرزاده امامي پور نيلوفر  
171 5966 صفرزاده ايرانمنش يگانه 7
172 5966 صفرزاده بحريني معين 27
173 5966 صفرزاده بني اسدي فاطمه 10
174 5966 صفرزاده بهرام پور اميرمحمد 8
175 5966 صفرزاده پوررنجبر حانيه 16
176 5966 صفرزاده ثمره طالبي بابک 0
177 5966 صفرزاده جبارپور نگين 4
178 5966 صفرزاده جعفري جرجافکي علي اکبر 3
179 5966 صفرزاده جمال زاده نظريه سياوش 7
180 5966 صفرزاده جمشيدي محمدجواد 1
181 5966 صفرزاده خضري نژاد قرايي محمدامين 5
182 5966 صفرزاده خواجه حسني رابري محمدعلي 4
183 5966 صفرزاده درگاهي زابلي محمدمهدي 0
184 5966 صفرزاده دهنوي احمد اباد عليرضا 3
185 5966 صفرزاده رشيدي اميررضا 8
186 5966 صفرزاده رضايي رنجبرسرداري امين 6
187 5966 صفرزاده زاهدي سارا 3
188 5966 صفرزاده سرداريان قاسم ابادي رضا 18
189 5966 صفرزاده سعيد عميد 12
190 5966 صفرزاده سعيد ارزو 3
191 5966 صفرزاده سلاجقه نسيم 5
192 5966 صفرزاده سلطاني جانقلي اوشاغي عليرضا 17
193 5966 صفرزاده شجاعي پرديس 6
194 5966 صفرزاده صابري سجاد 5
195 5966 صفرزاده صاحب الزماني مهناز 5
196 5966 صفرزاده صفرزاده كاسوئي مرتضي 13
197 5966 صفرزاده طهماسبي ارشلو سعيده  
198 5966 صفرزاده عارفي مسكوني زهرا 6
199 5966 صفرزاده عظيمي باغبزم زهرا 8
200 5966 صفرزاده قادري محمد 10
201 5966 صفرزاده كدخدازاده محمد 0
202 5966 صفرزاده مهدوي خانوكي زينب 15
203 5966 صفرزاده ميري بنجار امين 4
204 5966 صفرزاده نامجوباغيني امير 7
205 5966 صفرزاده نبوي سيدمهدي 20
206 5966 صفرزاده نيك طبع محمدفرنام 8
207 5966 صفرزاده هزاردستان حسام الدين 4
208 5966 صفرزاده ياري فاطمه  
209 5958 معرفی ابراهيمي محمدكريم  
210 5958 معرفی ابراهيمي زرندي محمدباهر 2
211 5958 معرفی اشرف گنجويي مرتضي 22
212 5958 معرفی امانپوربرواتي ابوالفضل 3
213 5958 معرفی امير شمسي محمدرضا 4
214 5958 معرفی انجم شعاع عرفان 22
215 5958 معرفی ايران زاده ايدا 28
216 5958 معرفی برايي نژاد فرزانه 1
217 5958 معرفی پورعباس شايان 17
218 5958 معرفی تجربه كار ترانه 9
219 5958 معرفی تقوي الناز 7
220 5958 معرفی تقي نسب محمدصالح 0
221 5958 معرفی خاندل زهرا 6
222 5958 معرفی خضري پور مسعود 1
223 5958 معرفی خوارزمي مصطفي 3
224 5958 معرفی دستورجهانداري مهدي 25
225 5958 معرفی ذوالفقاري حانيه 23
226 5958 معرفی رسا سيدسجاد 0
227 5958 معرفی رستمي شرف ابادي مهلا 3
228 5958 معرفی رضوي دبستاني سيدپوريا 15
229 5958 معرفی رمضاني عليايي ابوالفضل  
230 5958 معرفی زينلي گوهري فايزه (هدایت) 10
231 5958 معرفی سپهري خالو مريم 23
232 5958 معرفی سعيد حسين 17
233 5958 معرفی سعيد حسين 10
234 5958 معرفی سيف الديني محمد ابادي عارف 0
235 5958 معرفی شفيعي هانيه 14
236 5958 معرفی شفيعي زاده مصطفي  
237 5958 معرفی شمسي اميرحسين 13
238 5958 معرفی صيفوري طغرالجردي عليرضا  
239 5958 معرفی طاهري فرزانه 2
240 5958 معرفی طباطبايي يزدي اميرحسين  
241 5958 معرفی عباسي محمدحسن 12
242 5958 معرفی عباسي حطاني عباس 12
243 5958 معرفی عرب محمدصالح 4
244 5958 معرفی علينقي مقدم صادق 27
245 5958 معرفی غلامي حانيه 15
246 5958 معرفی فلاح لاله زاري سعيد 9
247 5958 معرفی كاظمي نژادكرماني اميرحسين 10
248 5958 معرفی لشكري زاده چوپاني سارا 14
249 5958 معرفی محمدي قائم محسن 18
250 5958 معرفی مهدي پوررابري خليل 16
251 5958 معرفی ميرزايي امير ابادي ژينوس 26
252 5958 معرفی نخعي رامين  
253 5958 معرفی هاشمي نژاد مهرداد 17
254 5959 معرفی اباذري عماد 3
255 5959 معرفی ابراهيمي زرندي محمدحسام 2
256 5959 معرفی ابراهيمي شاه ابادي اميرمحمد 8
257 5959 معرفی اسدي خانوكي زهرا 11
258 5959 معرفی اصفهاني محمد 7
259 5959 معرفی ايرانمنش اميرمحمد 8
260 5959 معرفی بهشتي فر علي 2
261 5959 معرفی پورتوكلي پوريا 4
262 5959 معرفی پورراوري محمد 13
263 5959 معرفی حاج حسيني ميعاد 8
264 5959 معرفی حسن زاده هادي 14
265 5959 معرفی حسن زاده احسان  
266 5959 معرفی حسني كبوترخاني سعيد 16
267 5959 معرفی خشنو محمد 10
268 5959 معرفی خواجويي فرد ابوالفضل 6
269 5959 معرفی رشيديان پورثباتي مرتضي 4
270 5959 معرفی رييس پور رامين  
271 5959 معرفی زند وكيلي فرزاد 6
272 5959 معرفی زنگي ابادي محدثه 6
273 5959 معرفی زنگي ابادي فرشته 30
274 5959 معرفی سبزبلوچ پور سجاد 17
275 5959 معرفی سخايي سحر 14
276 5959 معرفی سيستاني بدويي محمدرسول 10
277 5959 معرفی شارقي كرماني حامد 3
278 5959 معرفی شعباني ياسمين 42
279 5959 معرفی شهابي نژاد هانيه 8
280 5959 معرفی شيرواني اميد  
281 5959 معرفی صالحي مرضيه 6
282 5959 معرفی صديق پوررايني دانيال 24
283 5959 معرفی طياري بردسيري مسعود 6
284 5959 معرفی عرب پور داهوئي امير مسعود 4
285 5959 معرفی علوي امين حسين  
286 5959 معرفی عليپورطبسي ارش 30
287 5959 معرفی فاريابي علي 11
288 5959 معرفی فرخي زرندي بهرام 4
289 5959 معرفی فلاحت نژادماهاني مريم 10
290 5959 معرفی كاردوست پاريزي ابوالفضل 16
291 5959 معرفی گرشكي حميدرضا  
292 5959 معرفی محمدي هنجرويي علي 14
293 5959 معرفی مهيمي رومينا  
294 5959 معرفی نخعي سروداني محمدسجاد 18
295 5959 معرفی نژادپاريزي محمد 6
296 5959 معرفی وحيدي محمدجواد 0
297 5959 معرفی وكيل زاده ابراهيمي سعيد 10
298 5957 بنی واهب ابراهيمي رفسنجاني امير 9
299 5957 بنی واهب اقبال نيا محمدصالح 3
300 5957 بنی واهب الله توكلي مريم 3
301 5957 بنی واهب برهاني نژاد رضا 0
302 5957 بنی واهب بني اسدي مجيد 8
303 5957 بنی واهب بي غم افشين 15
304 5957 بنی واهب پورغلامرضازاده محسن 32
305 5957 بنی واهب جعفري كرماني پور فاطمه 1
306 5957 بنی واهب جهانشاهي گمركان محمدحسين 2
307 5957 بنی واهب حدادزاده شكيبا محمدرضا 4
308 5957 بنی واهب حسنخاني پرستو  
309 5957 بنی واهب حسني نژاد بهنام 42
310 5957 بنی واهب حصاري حسين 30
311 5957 بنی واهب خجسته چترودي مرجان 18
312 5957 بنی واهب خرازي عبدالعلي  
313 5957 بنی واهب خراساني مريم 0
314 5957 بنی واهب خواجه سهيل 1
315 5957 بنی واهب دراينده محمد هادي  
316 5957 بنی واهب رجايي نژاد فرزاد 3
317 5957 بنی واهب رحيمي صادق عبدالعلي  
318 5957 بنی واهب رسولي يزدي فاطمه  
319 5957 بنی واهب رضايي مهدي 1
320 5957 بنی واهب رضايي ميلاد 11
321 5957 بنی واهب رنجبرهمقاوندي امين 18
322 5957 بنی واهب رواقي پاريزي بهروز 2
323 5957 بنی واهب زندوكيلي علي  
324 5957 بنی واهب سعيد جواد 3
325 5957 بنی واهب سماواتي شهرزاد 2
326 5957 بنی واهب سينا احسان 35
327 5957 بنی واهب شادروان حسين 13
328 5957 بنی واهب شيخ پور ميثم  
329 5957 بنی واهب صادقي جيرفتي محمد 11
330 5957 بنی واهب صالحي سهراب  
331 5957 بنی واهب طهماسبي بلداجي مهدي 3
332 5957 بنی واهب عسكري باقرابادي حسام  
333 5957 بنی واهب عسكري فرسنگي محسن 33
334 5957 بنی واهب عقابيان شهرزاد 17
335 5957 بنی واهب علي حسيني اريا 14
336 5957 بنی واهب عليدادي محمد حسن  
337 5957 بنی واهب كربلايي محمدي رضا 10
338 5957 بنی واهب كرمي سيرچي مژده 32
339 5957 بنی واهب گرمسيري مهرداد  
340 5957 بنی واهب لشكري امير حسين 22
341 5957 بنی واهب مرادي شهربابك علي 10
342 5957 بنی واهب معين الديني محمدامين 6
343 9456 بنی واهب ابراهيم ابادي تكابي سعيد  
344 9456 بنی واهب ابراهيم پور اسماعيل 37
345 9456 بنی واهب احمدي نژاد هادي  
346 9456 بنی واهب ادهمي رويا 38
347 9456 بنی واهب اقاملايي فاطمه 3
348 9456 بنی واهب برجسته محمدصالح 0
349 9456 بنی واهب برسم لادن 23
350 9456 بنی واهب بني اسدي اميرحسين 11
351 9456 بنی واهب بني اسدي اروين 9
352 9456 بنی واهب بيت اله عبدل ابادي مهدي 15
353 9456 بنی واهب پاك روانان مريم 20
354 9456 بنی واهب پولادي پوريا 6
355 9456 بنی واهب ثمره گلستاني مسعود 21
356 9456 بنی واهب جابري منا 24
357 9456 بنی واهب جليلي محمدرضا 19
358 9456 بنی واهب جهانشاهي محسن 28
359 9456 بنی واهب حاج محمدي مينا 7
360 9456 بنی واهب حسن پور هويشاني جواد 6
361 9456 بنی واهب حسيني پور مهرداد 0
362 9456 بنی واهب حطيم مهدي 8
363 9456 بنی واهب خالقي معين 16
364 9456 بنی واهب خيرانديش محمدعلي 21
365 9456 بنی واهب دادبخش فاطمه 11
366 9456 بنی واهب داوند زهرا 2
367 9456 بنی واهب دهقان بذرافشان راثيه  
368 9456 بنی واهب رجائي مهدي 6
369 9456 بنی واهب زنگي ابادي اميرعلي  
370 9456 بنی واهب سلطاني نژاد محمدرضا 15
371 9456 بنی واهب سهرابي پور شيما 8
372 9456 بنی واهب سيدي عليرضا 0
373 9456 بنی واهب صادقي عسكري محمد 19
374 9456 بنی واهب فخيم نقي زاده شبنم 31
375 9456 بنی واهب قاسمي بهراسمان شايان 33
376 9456 بنی واهب كيهاني نژاد كيوان 17
377 9456 بنی واهب محتشم ماهاني هومن 31
378 9456 بنی واهب محمدي نژاد امير 27
379 9456 بنی واهب محمدي نژادخناماني سجاد 18
380 9456 بنی واهب محمدي نسب افروز 38
381 9456 بنی واهب مرحومي اكبر 13
382 9456 بنی واهب منصوري باب هوتك علي 24
383 9456 بنی واهب مهدوي عرفان 27
384 9456 بنی واهب مولايي محمدعلي 8
385 9456 بنی واهب نخعي زاده ريحانه 4
386 9456 بنی واهب نرماشيري ايدا 14
387 9456 بنی واهب هرندي اميرجهان يار 16
388 5964 تویسرکانی احمدی محمد رضا 7
389 5964 تویسرکانی احمدي ابراهيمي زاد هما  
390 5964 تویسرکانی ارمان بهنام  
391 5964 تویسرکانی انجم شعاع فاطمه 14
392 5964 تویسرکانی برزويه اشكان  
393 5964 تویسرکانی بني طبا دلارام 2
394 5964 تویسرکانی بهشتي فر رضوان 3
395 5964 تویسرکانی پوراحمدي محسن 0
396 5964 تویسرکانی پوراسلامي نگار 1
397 5964 تویسرکانی پورمبيني لطف اباد كشكو فاطمه 9
398 5964 تویسرکانی تانوردي پور حجت 6
399 5964 تویسرکانی تهامي سليمان ابادي سيدمحسن  
400 5964 تویسرکانی جلالي رضا  
401 5964 تویسرکانی چابكي محمد 11
402 5964 تویسرکانی خير انديش مجتبي 11
403 5964 تویسرکانی دهقاني مهرناز 6
404 5964 تویسرکانی رحيمي صادق ايدا 12
405 5964 تویسرکانی رضايت بخش راوري محمدمهدي 3
406 5964 تویسرکانی زمزمزاده پژمان 7
407 5964 تویسرکانی زنداقطاعي محمدرضا 4
408 5964 تویسرکانی زنگي ابادي فواد 10
409 5964 تویسرکانی زينلي مهسا 9
410 5964 تویسرکانی ساحلي ميثم 2
411 5964 تویسرکانی سالاري مقدم عليرضا 11
412 5964 تویسرکانی سپهريان علي 24
413 5964 تویسرکانی سلطاني رابر رضا 2
414 5964 تویسرکانی شجاعي باغيني مرضيه 4
415 5964 تویسرکانی شمسي امير 6
416 5964 تویسرکانی شهدادنژاد فرناز 5
417 5964 تویسرکانی عبدالرحمني فر اميرحسين  
418 5964 تویسرکانی عبداللهي عرفان 6
419 5964 تویسرکانی قنبري عاطفه 1
420 5964 تویسرکانی قويدل مورديني رضا 3
421 5964 تویسرکانی كارگرزرندي محسن 2
422 5964 تویسرکانی كاظمي عماد 10
423 5964 تویسرکانی كمالي كيميا 9
424 5964 تویسرکانی متقي غلامرضا  
425 5964 تویسرکانی محمداله دادي هادي 2
426 5964 تویسرکانی محمدي محمد 2
427 5964 تویسرکانی مشايخي اميربهادر 0
428 5964 تویسرکانی نجمي نژاد احسان  
429 5964 تویسرکانی هنر اموز ريحانه 9
430 5964 تویسرکانی يعقوبي سعيد 7
431 5964 تویسرکانی يوسف زاده عليرضا 14
432 5965 صادقی ازاده علي 0
433 5965 صادقی افضلي گروه صالح 2
434 5965 صادقی اقبالي وحيد  
435 5965 صادقی انجم شعاع ياسر 24
436 5965 صادقی پورچنگيز حميد 7
437 5965 صادقی تاج پور مهدي 0
438 5965 صادقی ترابي جرجافكي اميرحسين 18
439 5965 صادقی جلالي گوهري محمدامين  
440 5965 صادقی جلالي مقدم مهران 3
441 5965 صادقی حاجي زاده رودخانه بتول 7
442 5965 صادقی حسين سربازي مهناز 0
443 5965 صادقی خان اقايي مصطفي مصطفي  
444 5965 صادقی خباززادگان حسام  
445 5965 صادقی خراساني نيلوفر 11
446 5965 صادقی خواجه پورگلوسالاري علي رضا  
447 5965 صادقی دهقان اناري مسعود 12
448 5965 صادقی رجبي كرين محمد 11
449 5965 صادقی رحيم پورلاله زاري مجيد 0
450 5965 صادقی رشيدي سروش 16
451 5965 صادقی رضازاده جدايي منصور 12
452 5965 صادقی رنجبر محمدصادق  
453 5965 صادقی زارع ميلاد 13
454 5965 صادقی سلطاني نژاد مسلم  
455 5965 صادقی سيستاني زاده خنامان فاطمه 1
456 5965 صادقی شاهمرادي گوهري حسين  
457 5965 صادقی شيخ پور رضا 0
458 5965 صادقی صافي زاده محمد مهدي 8
459 5965 صادقی صفرزاده خاركويي حمزه  
460 5965 صادقی عباسپورنوقي رضا  
461 5965 صادقی عرب پورداهويي محمدمهدي 15
462 5965 صادقی عرب زاده محمدامين  
463 5965 صادقی غفاري نژاد حانيه 3
464 5965 صادقی فرج الهي بهنام  
465 5965 صادقی فروزش عليرضا 8
466 5965 صادقی فولادپور سامان 16
467 5965 صادقی كارگرلاله زاري دانيال 1
468 5965 صادقی كربلايي سروشك سعيد  
469 5965 صادقی كشاورزي ام البنين 41
470 5965 صادقی مازندراني امير 14
471 5965 صادقی محمودي گوغري محمد 13
472 5965 صادقی مختاري محسن 0
473 5965 صادقی مرادزاده ميلاد  
474 5965 صادقی مصطفوي فر فاطمه 1
475 5965 صادقی نادري نژاد رضا 2
476 5965 صادقی يزدان شناس بهروز