ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
میان ترم پاییز 94 - آقای معرفی
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام نمره (از 40)
1 930210859 ابراهیمی محمدکریم 34
2 920233466 ابراهیمی چهارفرسخ مریم 21
3 910085697 احمدی نژاد هادی  
4 932240468 احمدی نژاد محمدعرفان 19
5 932277172 اکبری جور سعید 24
6 920243634 برایی نژاد فرزانه  
7 932240399 بنی اسدی فاطمه 30
8 890366571 جعفری ده فارسی سیما 15
9 900603598 حدادزاده شکیبا محمدرضا 6
10 932214008 حکمتی بهناز 26
11 930243430 خسروی خرمشاهی امیرهوشنگ 0
12 943118268 رضاخانی نژاد محمدحسین 9
13 932267596 زاهدی ساجده 7
14 932256110 زینلی مهسا 37
15 920491614 سبزبلوچ پور سجاد 9
16 930243570 سدری علیرضا 27
17 930243365 سرانگری زاده سعید 33
18 930659204 سعید مهدی 6
19 930008989 سلطانی بناوندی رضا 24
20 930028815 سلطانی بناوندی کوثر 31
21 930159448 شبانی اردکانی نغمه 6
22 930182911 شجاعی باغینی راضیه 22
23 930054567 شجاعی باغینی مرضیه 28
24 900335884 شجاعی باغینی پویا  
25 930243627 شهریاری سرحدی محمدصالح 21
26 932210008 شهمرادی مهدیه 32
27 890367330 شیخ پور رضا  
28 930646194 شیخ شعاعی فاخته 14
29 932324585 شیرزادی همت ابادی محمد جواد  
30 932241168 صعید زرندی علی 36
31 930031894 ضیافروغی عرفان 28
32 932262259 قنبری عاطفه  
33 922068865 کدخدازاده محمد 22
34 932244764 کربلایی سروشک سعید 36
35 880378005 کرمانی نژاد ارمین 16
36 890368441 گرشکی حمیدرضا 20
37 930243581 محمدی نژاد امیر 36
38 920491665 مرادزاده میلاد  
39 932219474 معلمی اتنا 39
40 930048782 ناظوری زرندی مهلا 34
41 932255816 نعمتی مریم 10
42 932249790 نگارستانی فاطمه 11
43 932240747 هدایتی پور عاطفه 6
44 932321210 همدانی نژاد علی  
45 930208109 یاری فاطمه