ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
میان ترم پاییز 94 - آقای هدایت
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام نمره (از 40)
1 900336825 ابوسعیدی حامد  
2 943053428 احمدی ابراهیمی ام البنین 24
3 930043742 اسکندری نسب سیاه کوهی مهدی  
4 932238667 اعظمی ساردوئی هانیه 3
5 890366976 بهشتی فر رضوان 3
6 932318057 پورامینایی مریم  
7 943087752 حبیبی علی 40
8 932249049 حسن زاده غزل 39
9 932377435 حمیدی زهرا 24
10 930266091 دانش کهن محمدحسین 30
11 930018430 رجایی نژاد مشکنانی رضا 20
12 932287790 رجب زاده جرجافکی امیر رضا 29
13 932241192 رشیدی فرد سحر  
14 930652622 روشن پور علی 26
15 920222137 زنداقطاعی محمدرضا 19
16 910123505 ساسان عباس  
17 890368587 ستوده پیمان  
18 930265992 سرایانی مهدی  
19 943031660 سروری زاده ستار 22
20 930266070 سلمانی چهارفرسخی ایمان 26
21 930255996 شاه حسینی سهراب  
22 943120491 شریفی امیررضا 25
23 930243229 شمسی امیرحسین 25
24 932249347 شهدادنژاد فرناز 24
25 930266247 صالحی رنجبر عبدالرضا  
26 932351150 صنعتی نگین  
27 930068458 عبداللهی عرفان 13
28 932240125 عرب پور عماد  
29 890367432 فرخ حسام الدین  
30 890366728 قهرمان قدار عماد  
31 890366756 محمدی سلیمانی رامین  
32 922508344 مزارعی حامد  
33 932335318 مقدم محمد 3
34 910054323 منظری توکلی امیر 16
35 930266159 مهدویان سیدحسین 10
36 890367945 نقی زاده ماهانی حمید رضا  
37 910258367 نوررامرمحمدی امین 5
       
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام نمره (از 40)
1 930658696 انجم شعاع مهسا 26
2 943201758 باباخانی نژاد احسان 39
3 932223329 رحیمی برجی ارمیتا 32
4 930243165 رضوی طباطبایی سیدعلی 15
5 910351698 شفاعتی سروش 7
6 932317091 شفیعی حسین 14
7 932218565 طاهری مریم  
8 890367857 عسکرپور احد  
9 930230774 عضدی فراز 4
10 932278926 علیمرادی مهنی محمد 21
11 930265997 کافی زاده درختنجانی محمدصادق  
12 920421596 مختاری محسن  
13 930644277 ملایی فرزانه 4
14 943228322 منصوری بیدخوانی محمد علی  
15 91191100028 ناجی شهریار 34
16 930266144 نقی زاده ماهانی محمد  
17 930243640 کمالی شریف ابادی مجتبی 22
       
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام نمره (از 40)
1 880376806 اخلاقی کرمانی علی رضا  
2 932233511 اسمعیلی فایزه 7
3 930641716 اسمعیلی عاطفه 5
4 890366882 افشارپور بنفشه  
5 943126338 امیرتیموری ساناز 25
6 932203019 ایزدی یزدان ابادی میلاد  
7 930215661 ایلاقی حسینی علی 12
8 930246889 بهرامجردی میلاد  
9 930266421 پورحسینی خبیصی امیرحسین 0
10 890368763 پوریزدانپناه کرمانی ایمان  
11 930060403 تیگرانی ماهانی علی 34
12 932202416 ثمره علی محمدی محمد امین  
13 943229139 جلال کمالی ملک نیما  
14 890367035 جلالی رضا  
15 932262711 حاج اکبری ارش 16
16 930266118 حاجی زاده ماهانی محمد  
17 920462852 حسن زاده احسان  
18 920421091 حسنی سعدی علی 8
19 932249681 خواجه سرخوییه بهرام 6
20 932209331 خوشحالی امیرحسین 21
21 910071306 رمضانی هراتمه مرتضی 0
22 910135303 سپیدار جعفر 23
23 930266253 سعیدی خلیلی مصطفی 32
24 930243175 سلطانی نژاد احمد  
25 930221131 شجاعی باغینی ابوالفضل 17
26 920491390 شمسی امیر 14
27 930652597 صدیقی حمید 34
28 943229170 عزیزاللهی علیرضا 0
29 930182778 عسکری سارا 16
30 932354676 عسکری ارجاسی محمد رضا  
31 930243599 عطائی نژاداستبرق رضا 20
32 932202684 قلیزاده ابراهیم ابادی ایمان  
33 890368892 کمالی لری علیرضا  
34 930247736 محمدعلی زابلی رضا 19
35 930001561 مصطفوی سیدمحمد  
36 932256051 مظفرپورسیاهکوهی مصباح 15
37 932282294 مومنی مهدی 27
38 930082648 نامجوفرد دانیال 11
39 930243280 نصیری پور محمدمهدی 4
40 932300782 نظری امیر حسین 18
41 930243607 نیکروش پدرام 33
42 910126862 وزیرزاده ابراهیمی کریم 21
       
ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام نمره (از 40)
1 930266002 احمدی محمدرضا 34
2 930182938 احمدی نژاد فرسنگی زهرا 31
3 920434222 افضلی ده زیاری مجتبی  
4 943212589 اقاملایی علی 39
5 932214448 ایرانمنش یگانه 29
6 930243347 ایمانی مهدی 29
7 932304535 بیت الهی سمانه 31
8 932339742 ترابی زرندی فاطمه  
9 930182865 تقوی الناز 23
10 880376447 جلالی سیدرضا 2
11 930022312 جلیلیان علی 29
12 930072366 جیحونی محمد 12
13 932238112 زارعی منوجان المیرا 25
14 930078461 زینلی گوهری فایزه 33
15 930243349 سیدی علیرضا 15
16 920491331 طیبی علی 40
17 943042281 علم اموز محمد  
18 930182844 فردوسی رقیه 1
19 930243170 قاسمی نژادراینی مصطفی  
20 932207966 قاضی زاده احسایی نوید 20
21 930243323 گله داری ایمان 0
22 932242346 لاله زاری سارا 9
23 930076305 محمدیان خنامان مصطفی 33
24 932240826 مهدوی خانوکی مژده السادات 25
25 930266040 مهربخش پیمان 0
26 930266328 مومنی تذرجی محمدحسین 15
27 930205487 نجفی زاده یگانه 32
28 932358804 یزدانی احمد ابادی زهرا 19