ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
میان ترم پاییز 94 - خانم کشاورزیان
1 930243352 ابراهیمی شاه ابادی امیرمحمد 28
2 932252734 ابوالمعصومی سیدرضا غ
3 920491750 اسکندری عطاالله 29
4 930266391 اسکندری نسب محمدامین 17
5 932235597 اسکندری مقدم پوریا 15
6 920491254 اصفهانی محمد 38
7 932244362 افتخاری کنزرکی مهسا 19
8 930058028 ایرانمنش کیانا 33.5
9 932218384 ایرانمنش پونه 15
10 910114636 برزویه اشکان غ
11 930182884 بیداد شیرین 21.5
12 900334678 پورزین العابدین مسعود غ
13 932235645 جبالبارزی محمد رضا 9.5
14 932239694 حاتمی نژادرفسنجانی حسین 25
15 900335204 حاج امینی امیر رضا 12
16 932229517 حاج محمدی مینا 17
17 922014311 حسن پور عسکری بهنام غ
18 930644153 خالقی رعنا 18
19 930266015 خباززادگان حسام 38
20 920463088 رستمی راوری ایمان 13
21 930046135 رشیدیان پورثباتی مرتضی 29
22 890366625 زارع میلاد 30
23 932243822 زواری معظمه 16
24 910134292 سعید ارزو غ
25 930243227 سعیدی رشک علیا امین 0
26 900328608 سلاجقه پرهام 30
27 932243267 سلیمانی ده دیوان فرناز 10
28 932256295 سهرابی پور شیما 12
29 932260384 سیدجعفری سیدامیرحسین 8.5
30 930643016 شکیبی اسما 31
31 932244553 صادقی معظمه 28.5
32 932219032 طاهری مقدر زهرا غ
33 932257697 عاقلی علیرضا 3
34 900335642 قادرپناه زانیار 32.5
35 890367455 قربانی برواتی ابوالفضل غ
36 890368886 کارور بابک 34
37 930266054 کاظمی نیا محمدمهدی 16
38 930243372 محمدی قائم محسن 30
39 932232256 محمودی عاطفه 3
40 911168891 معتمد الا غ
41 930182953 منتظر یاسمن 28
42 910334461 مهدوی جلال الدین غ
43 930243287 مهدی زاده امیر 38
44 930266110 میرزاده راوری سیدمهدی 21
45 930243319 نجفی محمد 23.5
46 900335440 نخعی زاده صالح 21
47 932243261 نخعی زاده ریحانه 37
48 932234163 هنر اموز ریحانه 11