ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
میان ترم پاییز 94 - خانم صفرزاده
1 930221217 اباذری عماد 6
2 930221167 ابکار امیررضا 11
3 932266046 اسمعیل زاده شبنم 22
4 930243564 امانپوربرواتی ابوالفضل 13
5 930205495 امیرشکاری کیمیا 29
6 920434301 امیری محمد غ
7 930266123 ایرانمنش امیرمحمد 32
8 932237807 بنی طبا دلارام 8
9 911131384 بهنام بیتا 32
10 930266060 پولادی پوریا 20
11 932254213 جعفری نیا سمانه غ
12 930265966 جلیلی محمدرضا 38
13 930183204 حاجی زاده رودخانه بتول 29
14 930033687 حسین پور محمد 11
15 930265994 حسینی پور مهرداد 15
16 932238079 خالقی امیرکوروش 2
17 920227487 خدیو حدیثه 9
18 930266004 خسروپوربزنجانی حسین 15
19 920179579 دانشور داورانی الا 25.5
20 932250873 رحیمی صادق ایدا 36.5
21 930205603 رنجبر شبنم 26
22 910223239 زمزمزاده پژمان 36
23 932314254 سلاجقه محمد هادی 19
24 932254457 شاه محمدی حامد 22
25 930243307 شفیعی مهدی 30
26 920491369 شهسوارپورفضل اباد محمدحسین غ
27 932240827 صافی زاده محمد مهدی 37
28 930265983 صالحی زاده مصطفی 17
29 930657951 علی مرتضوی کرمانی سجاد 7
30 930182894 غلامی حانیه 33.5
31 930243375 فروغی نعمت اللهی علیرضا 6
32 930243281 فکری کوهبنانی علی 28
33 932230204 کارنما الهام 8
34 930196770 کلانتری مقدم زهرا 36
35 930243597 گیلانی رامین 25
36 932238771 محمد رضایی حجت 24
37 932243657 مراد نژاد امیرحسین 8
38 930037239 مکی رسول 6
39 930243547 منصوری باب هوتک علی 35
40 930243318 منظری توکلی ایمان 31
41 932206976 نادری نسب بام دهانی شیرین 28
42 930266009 نخعی زاده امین 25
43 932227735 نرماشیری ایدا 12
44 943077620 نگهبان سحر 4
45 922024007 نیکویان مریم 24.5
       
1 932339750 احمدی محمدرضا 0
2 930243572 افشاری پور محمدرضا 32
3 930266077 افضلی خارکوئی حسین 8
4 930243269 امیرپورسعید شاهین 9
5 930221118 ایران پورکرمانی سعید غ
6 930243354 بهزادی محمد 21
7 930057159 بهمنی کهنعلی ابوالفضل 15
8 932254657 پوراحمدی محسن 7
9 930017306 پورحسینعلی محمد 18
10 932244046 ثمره حسین شاهی مرضیه 9
11 930243311 ثمره شفیعی محمدامیر 24
12 932242416 حاتم وند رضا 8
13 930645238 حسنی سعدی حانیه 5
14 890368547 حسینی سید علی 28
15 930266039 خالقی معین 31
16 932229913 خالقی حسین 31
17 930243338 خباززادگان امیرحسین 31
18 910330302 خواجه پورگلوسالار علیرضا غ
19 910139260 درگاه زاده قیاس 18
20 910108107 رحیمی پور محمدرضا 9
21 932256249 رمضانی علیایی ابوالفضل 33
22 930266192 رنجبر مسعود 32.5
23 932247786 رنجبرکبوترخانی فرشاد 19
24 930040590 ره پیش محدثه 4
25 920462984 ساحلی میثم 22
26 932327296 سعیدی خلیلی امیر 24
27 932343111 سلطانی نژاد رسول غ
28 920496111 سلیمانی هونی علی غ
29 930078937 سیستانی بدویی محمدرسول غ
30 930653345 شاهدادی محمد 38
1 910190078 شفیعی زاده مصطفی غ
32 930068266 صفرزاده خارکویی حمزه 31
33 930053343 عرب بدوی سعید غ
34 922004608 قادری شهره 9
35 930639691 کریمی بمی محمدمجید 11
36 920214727 متقی غلامرضا غ
37 930266172 محمدی نژادخنامانی سجاد 37
38 870408281 مظاهری پوریا غ
39 932342860 مقدم اسما 38
40 900328722 مقصودی گوشکی امید 9
41 930243350 منصوری فرجاد 0
42 890366786 میرزایی اتنا غ
43 930639443 میرشکاری شکیلا 5
44 920463037 نخعی رامین 4
45 920434242 نعمت اله زاده ماهانی سیدمیلاد غ
46 932237537 یزدان جو مقدم مینا 31.5