ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات نهایی ریاضی عمومی سما 932
استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره
ایزدی 204 آرميده فرامرز غیبت
ایزدی 205 ابراهيمي عبدالرحيم 10.5
ایزدی 206 اشرف گنجوئي حسين 16.5
ایزدی 207 اميرشکاري امين رضا 20
ایزدی 208 اميري دوماري محمدحسين غیبت
ایزدی 209 انجم شعاع افشين 6
ایزدی 210 ايران منش صالح غیبت
ایزدی 211 ايرانمنش امين 5
ایزدی 212 ايرانمنش شروين غیبت
ایزدی 213 ايرانمنش محمدعلي غیبت
ایزدی 214 ايرجي محمد احسان 14
ایزدی 215 بني اسدي اشکان 15
ایزدی 216 بهمدي اميرحسين غیبت
ایزدی 217 ترک زاده سليمان آبادي سعيد 10
ایزدی 218 جوادي مسلم غیبت
ایزدی 219 حدادي خنامان مجيد 20
ایزدی 220 حسني سعدي حامد 10
ایزدی 221 حسني کبوترخاني مسعود غیبت
ایزدی 222 حسيني حسين 11.5
ایزدی 223 حيدري فخرالدين 15.5
ایزدی 224 حيدري گوکي بهنام 10
ایزدی 225 خجسته اميد 19.5
ایزدی 226 خواجوئي نسب سجاد 17.5
ایزدی 227 رودباري اسفيچار رضا 10.5
ایزدی 228 رييسي نيا عبدالرحيم 15
ایزدی 229 زنگي آبادي محمدرضا 20
ایزدی 230 ژاله مجتبي 14
ایزدی 231 شجاع حيدري حامد 19.5
ایزدی 232 شفيعي احسان 19
ایزدی 233 شيرواني سعادت ابادي حميد 13
ایزدی 234 صادقي نژاد فرسنگي رضا 5.5
ایزدی 235 عليزاده جهان آبادي رضا غیبت
ایزدی 236 محمدي قناتغستاني ايمان 13
ایزدی 237 محمديان مهرداد 3.5
ایزدی 238 محمودي نسب محمد امين 12.5
ایزدی 239 مظفري مقدم علي اکبر غیبت
ایزدی 240 معين الديني مهدي 11
ایزدی 241 مقصودي گوشکي علي غیبت
ایزدی 242 مهديخاني داوري ايمان غیبت
ایزدی 243 موسوي رابر سيد حميد 14
ایزدی 244 ناظمي معز آبادي مصطفي 11
ایزدی 245 نژاد محمودي احسان غیبت
ایزدی 246 نظريه امير حسين 1.5
ایزدی 247 نيک پور پوريا 5
ایزدی 248 کاشاني علي 20
ایزدی 249 کمال زئي مهدي 17
معرفی 250 آبستان حميدرضا غیبت
معرفی 251 ابراهيمي حجت 6.5
معرفی 252 اميري هنزا علي غیبت
معرفی 253 ايرم محمدجواد 10
معرفی 254 باقري مرتضي 12.5
معرفی 255 ثابت کار امير 10
معرفی 256 چاهخوزاده سعيد غیبت
معرفی 257 حسني کبوترخاني پژمان 10.5
معرفی 258 خاوري فردين 13.5
معرفی 259 خواجه زاده سامان 18
معرفی 260 دراني بخش فرشيد 1.5
معرفی 261 رحيمي صادق عباس غیبت
معرفی 262 رخشاني رامين 10
معرفی 263 رشيد رمس بهرام غیبت
معرفی 264 رشيدي طغرالجردي عليرضا 13
معرفی 265 رضايي استخروئيه محمدمهدي غیبت
معرفی 266 رنجبر سجاد 15
معرفی 267 روحاني زاده سجاد غیبت
معرفی 268 روحاني مهران 11
معرفی 269 زاهدي محمدامين غیبت
معرفی 270 زراعتي سامان غیبت
معرفی 271 سالاري علي 13
معرفی 272 صادقي گوغري سجاد غیبت
معرفی 273 صافي عماد 20
معرفی 274 طهراني زاده کرماني حسين 19.5
معرفی 275 عباس زاده نويد 6
معرفی 276 عباسي خنامان منصور غیبت
معرفی 277 عبدا...زاده نگاري بهنام غیبت
معرفی 278 عبدالکريمي عادل 2.5
معرفی 279 قاسمي سلطان آبادي محمد 3.5
معرفی 280 قلي زاده ابراهيم آبادي سجاد غیبت
معرفی 281 قوام آبادي مهدي 15
معرفی 282 ميرزااکبري زرندي حميد 5.5
معرفی 283 ناظمي حسين 1
معرفی 284 نخعي زاده مهدي 0
معرفی 285 نقدي نسب مجتبي غیبت
معرفی 286 نوروزي آيدين 3
معرفی 287 کهوري پور خسرو 20
مومنی 288 آقائي چترودي علي 2.5
مومنی 289 اسلامي شعبجره عليرضا 2
مومنی 290 اشرف گنجوي عليرضا 13.5
مومنی 291 افضلي ده زياري محمدمهدي 6
مومنی 292 باقي باغيني حسام 6
مومنی 293 جعفري نژاد ايمان غیبت
مومنی 294 جمالي زاده بهاآبادي  6
مومنی 295 دلائي ميلان کمال 4
مومنی 296 دهقان کروکي ميلاد 11
مومنی 297 دولتي نبي 1.5
مومنی 298 رنجبر سجاد غیبت
مومنی 299 صادقي حامد 17.5
مومنی 300 منعمي گوهري محمد 4
مومنی 301 ناجي رايني پور محمدعلي غیبت
مومنی 302 نوذري صدرا 5.5
مومنی 303 هابيلي خواجه عسکري عليرضا 10
معرفی 304 ابراهيم نژاد مينا 20
معرفی 305 ايلخاني زاده منش فاطمه 15
معرفی 306 جلال پور سحر 15.5
معرفی 307 راهدار فاطمه 4
معرفی 308 زند طناز غیبت
معرفی 309 سعيد مهسا 20
معرفی 310 ضميرسهرابي شيوا غیبت
معرفی 311 فلاح لاله زاري فرزانه غیبت
معرفی 312 قنبري رضي آبادي ناديا 6
معرفی 313 محمدرضائي بلوچ بهاره 20
معرفی 314 معاذاللهي فاطمه 12.5
معرفی 315 مهديزاده فاطمه 17
معرفی 316 نادري پور سپيده 10.5
معرفی 317 ولندياري مهديه 6.5
معرفی 318 وليان سيما غیبت
معرفی 319 وهبي ساناز 13.5
معرفی 320 آذرمهر مينا 20
معرفی 321 آقائي چترودي فاطمه 19
معرفی 322 ابراهيم پور عاطفه 1.5
معرفی 323 ايرانمنش كهيلا 0.5
معرفی 324 برسي پور نگار 13.5
معرفی 325 بهزادي زينب 4
معرفی 326 چرخ انداز آنا غیبت
معرفی 327 حاج محمدي رايني مهلا غیبت
معرفی 328 حسني راحله 0
معرفی 329 حسيني سيده آسيه غیبت
معرفی 330 دانا هانيه 10
معرفی 331 دهاقين بذرافشان مليحه غیبت
معرفی 332 زارع برون آبادي معظمه 14.5
معرفی 333 شفيعي بهنوش 1.5
معرفی 334 شهيدي زندي مرضيه 12.5
معرفی 335 صديق پور ياسمن 12.5
معرفی 336 طباطبائي حسيني هانيه السادات 19
معرفی 337 عسکري نژاد لنگري فرحناز 16
معرفی 338 علينقي ارجاس سميه 2
معرفی 339 گنجي زاده مهسا غیبت
معرفی 340 محسني تکلو اسما 14.5
معرفی 341 محمدي فاطمه 10.5
معرفی 342 محمدي قنات غستاني عارفه 18.5
معرفی 343 نگارستاني فاطمه 15
معرفی 344 کمالي منش فرحناز غیبت