ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات نهایی ریاضی پیش سما 932
استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره
سالاری 1 ابراهيمي دارسينوئي حسين 2.5
سالاری 2 ابراهيمي زرندي امين 1.5
سالاری 3 اخلاقي مازيار غیبت
سالاری 4 افضلي گروه پيمان 14.5
سالاری 5 افضلي محمدحسين 1.5
سالاری 6 اقبالي تذرجي صابر غیبت
سالاری 7 اميري مقدم علي 2
سالاری 8 باقري سجاد 4
سالاری 9 برهاني زرندي مهرپويا غیبت
سالاری 10 بني اسدي اختيارآبادي علي غیبت
سالاری 11 بني اسدي اشکان 10.5
سالاری 12 بني اسدي علي اکبر 2.5
سالاری 13 بيدويي نژاد محمدعلي غیبت
سالاری 14 پوراميري صالح 14
سالاری 15 پورسيف الديني يزدان آبادي امير 12
سالاری 16 پورموسي ميلاد غیبت
سالاری 17 تاج پور سبحان غیبت
سالاری 18 تاجيک زاده محمد 4.5
سالاری 19 توکلي مهدي غیبت
سالاری 20 تيکدري نژاد مهدي 0.5
سالاری 21 جعفري راد محمد امين 3.5
سالاری 22 جعفري فرسنگي نويد 19
سالاری 23 چابکي رايني اميد 0
سالاری 24 چمک امرالله 3
سالاری 25 حائري کرماني اميررضا غیبت
سالاری 26 حاجي عابدي بدر ابادي مصيب غیبت
سالاری 27 حسيني قهقستاني سيد محمدصالح 20
سالاری 28 خالقي قناتغستاني بهزاد 0
سالاری 29 خيرخواه پوريا غیبت
سالاری 30 دردري نويد 1.5
سالاری 31 دريس ياري حسن غیبت
سالاری 32 رسا امير 2.5
سالاری 33 رشيدي ميلاد غیبت
سالاری 34 زنگي آبادي سجاد غیبت
سالاری 35 سلطاني نژاد عليرضا غیبت
سالاری 36 سليماني مقدم مهرزاد غیبت
سالاری 37 سنجري پور سپهر 2.5
سالاری 38 شجاعي باغيني سجاد غیبت
سالاری 39 شريف زاده فهرجي ابوالفضل غیبت
سالاری 40 شريف زاده فهرجي ايوب غیبت
سالاری 41 شعباني حسين 13
سالاری 42 شهيکي حسين 2
سالاری 43 صادقي عسکري سبحان 20
سالاری 44 طهمورسي کرماني کيوان غیبت
سالاری 45 عسکري پور حسين غیبت
سالاری 46 عليمرادي مهني مهدي 0
سالاری 47 فرحبخش فرشاد 10.5
سالاری 48 محبان فر سعيد 20
سالاری 49 محمدي افشار رامتين 1
سالاری 50 مقصودي محمدعلي غیبت
سالاری 51 منصور بهمني ايمان غیبت
سالاری 52 مهديزاده گزويي محمد مهدي غیبت
سالاری 53 مهني رفتار سجاد غیبت
سالاری 54 ميرتاج الديني گوکي سيد امير  غیبت
سالاری 55 نجفي کلياني ميلاد غیبت
سالاری 56 نژاد صاحبي سجاد 12.5
سالاری 57 نژاد عابدي يحيي مراجعه
سالاری 58 نشاط عليزاده مسعود 0
سالاری 59 نصري ماهاني سعيد غیبت
سالاری 60 نگارستاني علي اکبر 14.5
سالاری 61 هاشمي محمدياسين غیبت
سلیمانی 62 آبادي خواه رضا غیبت
سلیمانی 63 آذري مقدم محمدحسين 4
سلیمانی 64 اسلامي ميمند امين غیبت
سلیمانی 65 اشرف زاده مرتضي 16.5
سلیمانی 66 افضلي کاخ حسين غیبت
سلیمانی 67 اميري محسن غیبت
سلیمانی 68 ايرانمنش امين غیبت
سلیمانی 69 ايرانمنش سجاد 3.5
سلیمانی 70 ايرانمنش محمد 0
سلیمانی 71 پورمحي ابادي ابوالفضل 13.5
سلیمانی 72 جعفري پاريزي علي 16
سلیمانی 73 حسيني اختيارآبادي علي اصغر غیبت
سلیمانی 74 حسيني پور سيداميرحسين غیبت
سلیمانی 75 حمزهء نعيم غیبت
سلیمانی 76 حميدپور رضا غیبت
سلیمانی 77 خدايي جلال ابادي علي 19
سلیمانی 78 خوارزمي امين 11.5
سلیمانی 79 درآگاهي نويد غیبت
سلیمانی 80 رضا زاده جبالبارزي احسان غیبت
سلیمانی 81 زنگي ابادي محمدحسن غیبت
سلیمانی 82 ساروئيه عسکري احسان غیبت
سلیمانی 83 سالاري ابوالفضل 11.5
سلیمانی 84 شجاعي باغيني اميرحسين 1.5
سلیمانی 85 شجاعي باغيني حسين 0
سلیمانی 86 شرفعلي پور يعقوب غیبت
سلیمانی 87 صالحي فر عليرضا 20
سلیمانی 88 عسکري نژاد باداموئيه وحيد غیبت
سلیمانی 89 فلاحيان هومن غیبت
سلیمانی 90 محمودي چترودي کميل غیبت
سلیمانی 91 محمودي صالح ابادي رامين 20
سلیمانی 92 مرادي فيض آبادي محمدرضا غیبت
سلیمانی 93 نظري زاده ماهاني اميررضا 5
سلیمانی 94 نعمت زاده عليرضا غیبت
سلیمانی 95 هدايتي اميرحسين غیبت
سلیمانی 96 همابين حسين غیبت
سلیمانی 97 ياعباسي رسول 15.5
محتشم‌نیا 98 اسمعيل نسب نيما 19
محتشم‌نیا 99 اميري فتح ابادي شهاب 5
محتشم‌نیا 100 انجم شعاع علي 0.5
محتشم‌نیا 101 باختري عباس 3.5
محتشم‌نیا 102 باقري کيا سجاد 1.5
محتشم‌نیا 103 بحريني مقدم عليرضا غیبت
محتشم‌نیا 104 بکائي رامين 1
محتشم‌نیا 105 پوردراني رضا 2
محتشم‌نیا 106 پورشمسي گوشکي مرتضي 2
محتشم‌نیا 107 پورعبداللهي عليرضا غیبت
محتشم‌نیا 108 جهانگيري کوهبناني علي غیبت
محتشم‌نیا 109 حاج آقا محمدي محمدرضا غیبت
محتشم‌نیا 110 حسني حجت 20
محتشم‌نیا 111 حسني سعدي عليرضا 15
محتشم‌نیا 112 دراني بخش فرشيد 15
محتشم‌نیا 113 رجايي نژاد اسماعيل 18.5
محتشم‌نیا 114 رحيمي صادق حسين غیبت
محتشم‌نیا 115 رياحي جواد غیبت
محتشم‌نیا 116 زراعتي سامان 0.5
محتشم‌نیا 117 زنگي آباديان حجت 10.5
محتشم‌نیا 118 سعيد پور امير حسين 2
محتشم‌نیا 119 سلطاني نژاد سعيد 16.5
محتشم‌نیا 120 سنايي آرين غیبت
محتشم‌نیا 121 سياح فيض يونس غیبت
محتشم‌نیا 122 شادروان حسين 1.5
محتشم‌نیا 123 شاه رحماني ارسلان غیبت
محتشم‌نیا 124 شبان زاده محسن غیبت
محتشم‌نیا 125 شجاعي باغيني حسن غیبت
محتشم‌نیا 126 شجاعي باغيني عليرضا غیبت
محتشم‌نیا 127 شريعتمداري محمد 10
محتشم‌نیا 128 شفيعي علي غیبت
محتشم‌نیا 129 شهريارپناه مهدي غیبت
محتشم‌نیا 130 شکاري پوريا غیبت
محتشم‌نیا 131 شکوه سلجوقي رضا غیبت
محتشم‌نیا 132 صابر ماهاني سجاد غیبت
محتشم‌نیا 133 صانعي احد غیبت
محتشم‌نیا 134 طهماسبي کوهبناني رضا 1.5
محتشم‌نیا 135 عباس زاده حجنکي عليرضا 0.5
محتشم‌نیا 136 عزيزي اسلام آباد علي اکبر غیبت
محتشم‌نیا 137 عليزاده کالج سليمان غیبت
محتشم‌نیا 138 فدائي رايني پويا 1
محتشم‌نیا 139 قادري شهربابکي محمد غیبت
محتشم‌نیا 140 قوام آبادي رضا غیبت
محتشم‌نیا 141 گنجه کويري سجاد 0.5
محتشم‌نیا 142 گهرگزي احمد 12.5
محتشم‌نیا 143 گوشکي علي محمد غیبت
محتشم‌نیا 144 محمدي زاده ابوالفضل 1.5
محتشم‌نیا 145 مختارآبادي پويا غیبت
محتشم‌نیا 146 مداحي مصطفي غیبت
محتشم‌نیا 147 مولائي طاهرآبادي اميرعلي 20
محتشم‌نیا 148 ميرحسيني علي غیبت
محتشم‌نیا 149 نادري نژاد کيانوش غیبت
محتشم‌نیا 150 نخعي عبدل ابادي اميرحسين غیبت
محتشم‌نیا 151 نظري رباطي هادي غیبت
محتشم‌نیا 152 نعيمي باغيني برنا غیبت
محتشم‌نیا 153 نعيمي عبدالمهدي غیبت
محتشم‌نیا 154 نيک پور پيمان غیبت
محتشم‌نیا 155 يوسف اللهي محمد حسين 16.5
محتشم‌نیا 156 کريمي گوغري امين 15.5
بیگ‌زاده 157 ابراهيم پور سهيلا غیبت
بیگ‌زاده 158 اسدي خانوکي نجيبه غیبت
بیگ‌زاده 159 اسدي نوشين غیبت
بیگ‌زاده 160 اميري نژاد آناهيتا غیبت
بیگ‌زاده 161 اميني زاده فاطمه 0
بیگ‌زاده 162 ايران منش کوثر 18
بیگ‌زاده 163 ايزدي خالق ابادي زهرا 0
بیگ‌زاده 164 باراني برواتي هانيه 14
بیگ‌زاده 165 بناوند فاطمه غیبت
بیگ‌زاده 166 پورمحي آبادي ايران 2.5
بیگ‌زاده 167 تقي زاده ماهاني راحله غیبت
بیگ‌زاده 168 تهرودي مهلا 12.5
بیگ‌زاده 169 تيموري سعيده 20
بیگ‌زاده 170 جعفري گوهري مرضيه 1.5
بیگ‌زاده 171 چرخ انداز آنا 2
بیگ‌زاده 172 حجتي فر محبوبه غیبت
بیگ‌زاده 173 حيات بخش عباسي فاطمه 15
بیگ‌زاده 174 خواجه زاده مهين 18.5
بیگ‌زاده 175 دوست محمدي باداموئيه حانيه 1
بیگ‌زاده 176 رستم زاده چهارفرسخي نسرين غیبت
بیگ‌زاده 177 سعيد فاطمه 20
بیگ‌زاده 178 سعيد مهسا 13.5
بیگ‌زاده 179 سيد جعفري ياسمن السادات 17.5
بیگ‌زاده 180 سيوندي پور محبوبه 14.5
بیگ‌زاده 181 شجاعي مهتاب 20
بیگ‌زاده 182 شفيعي فاطمه 2
بیگ‌زاده 183 شه بخش شيرين غیبت
بیگ‌زاده 184 شهرياري فر مرضيه غیبت
بیگ‌زاده 185 شيرواني سعادت ابادي فائزه 10
بیگ‌زاده 186 صابري اعظم 20
بیگ‌زاده 187 عسکري شهلا غیبت
بیگ‌زاده 188 عليزاده عنايت آبادي زهرا 0.5
بیگ‌زاده 189 فرخي رضوان غیبت
بیگ‌زاده 190 فرزين فر مهلا 3.5
بیگ‌زاده 191 قلعه خاني آزاده 20
بیگ‌زاده 192 لري جعفر ابادي زهرا 0
بیگ‌زاده 193 لشکري ريحانه 3.5
بیگ‌زاده 194 لنگري ملکي مريم غیبت
بیگ‌زاده 195 محمديان خنامان معصومه 15.5
بیگ‌زاده 196 ميرمحمدي ستاره غیبت
بیگ‌زاده 197 نجفي زاده نسيم غیبت
بیگ‌زاده 198 نظري رباطي زهرا 19.5
بیگ‌زاده 199 نگارستاني فاطمه 15.5
بیگ‌زاده 200 وزيري نسب پريسا سادات غیبت
بیگ‌زاده 201 يزدانپناه نگين 20
بیگ‌زاده 202 کردي کريم آبادي فاطمه 20
بیگ‌زاده 203 کشاورزي عاليه غیبت