ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات پایانی ریاضی عمومی سما
درس استاد کد دانشجو نام خانوادگی و نام نمره نهایی
عمومی ایزدی 921000046 ابراهیمی جرجندی امیرحسین 15.75
عمومی ایزدی 901000026 امیری مصیب 1.25
عمومی ایزدی 932110075 انجم شعاع افشین 5
عمومی ایزدی 930000172 ایران منش صالح 10.75
عمومی ایزدی 930000187 ایرانمنش محمدعلی 12.25
عمومی ایزدی 911000003 باقی باغینی حسام 15.25
عمومی ایزدی 93100092 پورامیری صالح 13.75
عمومی ایزدی 921000123 پورسیف الدینی یزدان آبادی امیر 11
عمومی ایزدی 930000106 پورمحی ابادی ابوالفضل 11.75
عمومی ایزدی 932141445 جعفری پاریزی علی غایب
عمومی ایزدی 920000251 حسنی کبوترخانی مسعود غایب
عمومی ایزدی 931000017 حسینی قهقستانی سید محمدصالح 13.25
عمومی ایزدی 9110000118 حیدری محمد ابادی محمد 11
عمومی ایزدی 91100000226 خدایی جلال ابادی علی 1
عمومی ایزدی 910507092 خوارزمی امین غایب
عمومی ایزدی 911000118 درانی بخش فرشید 10.75
عمومی ایزدی 930000180 دلائی میلان کمال 12.25
عمومی ایزدی 93100021 رضا زاده جبالبارزی احسان غایب
عمومی ایزدی 920000128 رنجبر سجاد 10
عمومی ایزدی 932094178 زاهدی محمدامین غایب
عمومی ایزدی 921741000 سبحانی کوهبنانی ایمان 13.5
عمومی ایزدی 920000298 سلاجقه سعید 4.25
عمومی ایزدی 931000075 سلطانی نژاد سعید 18.25
عمومی ایزدی 93100002 شعبانی حسین غایب
عمومی ایزدی 931000059 صادقی عسکری سبحان 18.5
عمومی ایزدی 932065545 صانعی احد 0.25
عمومی ایزدی 9210000041 صنعتی سجاد 5.75
عمومی ایزدی 880806383 عبداللهی علی 1.5
عمومی ایزدی 921000118 عبدالکریمی عادل 14.75
عمومی ایزدی 910000006 قاسمی سلطان آبادی محمد 16.75
عمومی ایزدی 920000207 محمدیان مهرداد غایب
عمومی ایزدی 930000205 مقصودی گوشکی علی 11.75
عمومی ایزدی 921000179 ملکپور ارشلو محمد هادی غایب
عمومی ایزدی 932070769 مهدیخانی داوری ایمان 13.75
عمومی ایزدی 942076600 نقوی نژاد وحیدرضا غایب
عمومی ایزدی 930000290 نوذری صدرا غایب
عمومی ایزدی 911000123 نیک پور پوریا 10.75
عمومی معرفی 930000157 ابراهیمی حجت 11.75
عمومی معرفی 921000151 افضلی کاخ حسین 10.5
عمومی معرفی 942090288 الهی چترودی احسان 20
عمومی معرفی 930000193 بهمدی امیرحسین غایب
عمومی معرفی 890760481 پورعلیخانی امیر رضا 11.5
عمومی معرفی 931000038 جعفری فرسنگی نوید 1.25
عمومی معرفی 942037432 حاج اسمعیلی نوقی احسان غایب
عمومی معرفی 942106254 حاجی اقا بابایی محمد 14
عمومی معرفی 920000107 حسنی کبوترخانی مرتضی غایب
عمومی معرفی 930000049 رستم گوهری علی 2
عمومی معرفی 93152100371 رضائی پور مشیزی رضا 4
عمومی معرفی 920000048 رضایی استخروئیه محمدمهدی غایب
عمومی معرفی 930000218 زارع منصوری رضا 12.75
عمومی معرفی 931000087 زندی گوهری امیرحسین 4.25
عمومی معرفی 911000116 زنگی آبادیان حجت 10
عمومی معرفی 932086426 سلطانی نژاد محمدجواد 10
عمومی معرفی 870807826 سهراب زاده کرمانی مسیح غایب
عمومی معرفی 930000095 شفیعی فوزی امیرمحمد غایب
عمومی معرفی 921000043 شهسواری امیر غایب
عمومی معرفی 942044194 صانعی رسول 12.5
عمومی معرفی 910463669 ضیغم پور امیرحسین 10
عمومی معرفی 930000189 عسکری بدویی امین 5.75
عمومی معرفی 942094543 محمدی تهرودی احسان 20
عمومی معرفی 920000046 مرادی امیرحسین 12.25
عمومی معرفی 921000022 مظفری مقدم علی اکبر غایب
عمومی معرفی 910484408 میرزااکبری زرندی حمید غایب
عمومی معرفی 942088175 نوروزی محسن 20
عمومی معرفی 942061575 نیک ورز سعید 15.5
عمومی معرفی 920000263 کارور علی غایب
عمومی معرفی 930000115 کورکی نژاد قرائی مهران 11.75
عمومی معرفی 942078255 امیر اسمعیلی فریده 20
عمومی معرفی 931000055 ایران منش کوثر 11.5
عمومی معرفی 910490208 ایرانمنش کهیلا 10
عمومی معرفی 94107100285 ایمانی اسماعیل آباد ایدا 20
عمومی معرفی 920000074 بهزادی زینب 5
عمومی معرفی 910000231 چرخ انداز آنا غایب
عمومی معرفی 910485225 حاج محمدی راینی مهلا 10
عمومی معرفی 911000032 حسنی راحله غایب
عمومی معرفی 921000125 دهاقین بذرافشان ملیحه 4.25
عمومی معرفی 930000185 راهدار فاطمه 14.75
عمومی معرفی 931000040 سعید فاطمه 19.25
عمومی معرفی 94152100354 سفید گر زاده سارا 16.25
عمومی معرفی 930000159 شریفی پور فوزی فائزه 10.5
عمومی معرفی 911000031 شفیعی بهنوش 1
عمومی معرفی 930000252 صباغی نرگس 12.25
عمومی معرفی 921000171 گنجی زاده مهسا غایب
عمومی معرفی 920000023 لشکری ریحانه غایب
عمومی معرفی 910000049 ولیان سیما غایب
عمومی معرفی 920000241 کمالی منش فرحناز 12.75
عمومی معرفی 942068655 کیخای هجرتی الهه غایب
عمومی معرفی   حبیبی فهیمه 1
عمومی مومنی 930000285 آبستان حمیدرضا غایب
عمومی مومنی 921000175 آرمیده فرامرز غایب
عمومی مومنی 9200000142 احمدی زند علی 6.25
عمومی مومنی 930000230 اسلامی شعبجره علیرضا 6
عمومی مومنی 932167059 افضلی گروه پیمان 5.75
عمومی مومنی 942043155 افضلی گروه سجاد 20
عمومی مومنی 920000115 باقری بهزاد غایب
عمومی مومنی 931000030 بهرام نژاد امین غایب
عمومی مومنی 942038775 پرند محمد 4.75
عمومی مومنی 901000034 تاج گردون کیوان 10
عمومی مومنی 930000084 چاهخوزاده سعید غایب
عمومی مومنی 942102098 حبیب زاده مهدی 2.25
عمومی مومنی 910000143 خالوئی امین غایب
عمومی مومنی 932127517 رشید رمس بهرام غایب
عمومی مومنی 930000226 زندوکیلی محمدامین غایب
عمومی مومنی 930000209 صالحی فر علیرضا 6
عمومی مومنی 942101716 ظفرعباس زاده محمدعلی 2.5
عمومی مومنی 932701813 فرحبخش فرشاد 2.5
عمومی مومنی 911000098 ملکی امیر 10
عمومی مومنی 911000030 منعمی گوهری محمد 2.25
عمومی مومنی 931000091 نژاد محمودی احسان غایب
عمومی مومنی 930000110 نگارستانی علی اکبر 0.5
عمومی مومنی 942057585 کوهستانی امید 16.25