ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات پایانی ریاضی پیش سما
درس استاد کد دانشجو نام خانوادگی و نام نمره نهایی
پیش بیگ زاده 942089683 ابراهیم پور نگاری علیرضا 10
پیش بیگ زاده 932111273 ایرانمنش محمد 1
پیش بیگ زاده 921000099 بیگ زاده احسان غایب
پیش بیگ زاده 930000204 پورعبداللهی علیرضا غایب
پیش بیگ زاده 920000252 تاجیک زاده محمد 10
پیش بیگ زاده 911000169 جلالی مقداد 2.75
پیش بیگ زاده 942091126 حق پناه سجاد غایب
پیش بیگ زاده 932199499 خالقی قناتغستانی بهزاد غایب
پیش بیگ زاده 942093735 رحمانی مهدی غایب
پیش بیگ زاده 94107100284 رحیم آبادی علی غایب
پیش بیگ زاده 920000242 زنگی ابادی محمدحسن 3.25
پیش بیگ زاده 942106153 سالار گنجی حافظ 2.75
پیش بیگ زاده 930000127 سعید پور امیر حسین 0.5
پیش بیگ زاده 942081290 سعیدی گراغانی آرمین غایب
پیش بیگ زاده 930000097 سلطانی نژاد مهدی 0
پیش بیگ زاده 932174558 سلیمانی مقدم مهرزاد غایب
پیش بیگ زاده 910000064 شجاعی باغینی حسن 10
پیش بیگ زاده 94152100353 شمس الدین سعید حمید رضا 10
پیش بیگ زاده 921000043 شهسواری امیر 2.25
پیش بیگ زاده 942075748 شیخ شعاعی اختیار ابادی میلاد 3
پیش بیگ زاده 942037983 صفرزاده بندری میلاد 3
پیش بیگ زاده 942051554 عرب پور داهوئی ایمان غایب
پیش بیگ زاده 942037142 علمدار کیانوش غایب
پیش بیگ زاده 940000020 فرهادی افشار رضا 4.75
پیش بیگ زاده 921000109 قادری شهربابکی محمد غایب
پیش بیگ زاده 94152100355 گرکانی گوکی علیرضا غایب
پیش بیگ زاده 942079992 محمدی شاه آبادی مسعود 4.75
پیش بیگ زاده 94152100351 معاذالهی مرتضی 18.5
پیش بیگ زاده 942068968 معین الدینی هادی 3.75
پیش بیگ زاده 942072517 کریمی نسب میلاد 20
پیش زنگی آبادی 942079627 ازادداور امید 15
پیش زنگی آبادی 930000029 ایرانمنش سجاد غایب
پیش زنگی آبادی 942088183 جعفری بهرام ابادی محمدعلی 0
پیش زنگی آبادی 942118785 جلیلی محمد جواد 2.75
پیش زنگی آبادی 94152100392 جهانگرد علی غایب
پیش زنگی آبادی 930000051 چمک امرالله غایب
پیش زنگی آبادی 942107032 حسنی پور مسعود غایب
پیش زنگی آبادی 942090020 حسین پور افشین 4
پیش زنگی آبادی 942049451 حسینی اختیارآبادی میلاد 0.25
پیش زنگی آبادی 942091333 حیدری فرسنگی امید 1
پیش زنگی آبادی 942104054 خالقی محمدرضا 10.25
پیش زنگی آبادی 942009133 راغب امیرحسین 1.5
پیش زنگی آبادی 942044361 رام ابوالفضل 1.25
پیش زنگی آبادی 931000155 شادروان حسین 0
پیش زنگی آبادی 942111351 شهیدی زندی محمدرضا غایب
پیش زنگی آبادی 930000116 صابر ماهانی سجاد غایب
پیش زنگی آبادی 942058762 صالحی محمدرسول غایب
پیش زنگی آبادی 942102004 عابدی فر عباس 13.25
پیش زنگی آبادی 942038012 عسکری فرد حسن 11.25
پیش زنگی آبادی 942104001 علیزاده ماهانی محمد حسن 1.25
پیش زنگی آبادی 942119878 محمدی میلاد غایب
پیش زنگی آبادی 942102991 محمودی محمدحسین غایب
پیش زنگی آبادی 931000099 نادری نژاد کیانوش 1
پیش زنگی آبادی 942088588 نگارستانی رضا 17.25
پیش زنگی آبادی 910517313 همابین حسین غایب
پیش سالاری 93100064 ابراهیمی دارسینوئی حسین 1
پیش سالاری 931000067 ابراهیمی زرندی امین 0.25
پیش سالاری 942087088 ابولی تهرودی فاضل غایب
پیش سالاری 93100061 افضلی محمدحسین 4.75
پیش سالاری 931000031 اقبالی تذرجی صابر 3
پیش سالاری 931000047 امیری مقدم علی غایب
پیش سالاری 921000152 انجم شعاع محمد حسین غایب
پیش سالاری 930000044 باختری عباس 2.5
پیش سالاری 930000178 باقری کیا سجاد 2.25
پیش سالاری 942086073 تاجپور امید غایب
پیش سالاری 942096211 تقی نسب زرندی امین 11
پیش سالاری 942083986 جعفری محمد غایب
پیش سالاری 930000053 حاجی عابدی بدر ابادی مصیب غایب
پیش سالاری 942022480 خداپرست مازیار 11.75
پیش سالاری 942080996 دلایی میلان محمدحسین 2
پیش سالاری 911000051 ذهاب ناظوری سبحان 0
پیش سالاری 931000079 سالاری محمد 0.75
پیش سالاری 930000215 سیاح فیض یونس غایب
پیش سالاری 942079426 سیدی صابر غایب
پیش سالاری 942029931 شبانی زاده محمدعلی 1.5
پیش سالاری 94152100357 شجاعی باغینی محسن 0.25
پیش سالاری 930000111 عباسی قرایی علی غایب
پیش سالاری 920000097 علیمرادی مهنی مهدی 1.5
پیش سالاری 930000200 فرح بخش نعمت غایب
پیش سالاری 910000099 معاذاللهی سینا 10
پیش سالاری 933202171 مهنی رفتار سجاد 3.5
پیش سالاری 942116808 میرزاده قصری یاسین غایب
پیش سالاری 932042322 نامجو باغینی علی غایب
پیش سالاری 940000012 یزدیانی امیرحسین 16.75
پیش سلیمانی 942071506 آقایی افشار مهدی 13.25
پیش سلیمانی 942044547 ابراهیمی مدوار محمد 18.5
پیش سلیمانی 942105186 افشین مهر امیرحسین 12.25
پیش سلیمانی 931000009 افضلی خارکوئی ابراهیم 17.5
پیش سلیمانی 932710055 افضلی خارکویی ابوالفضل 14
پیش سلیمانی 942097140 افضلی ده زیاری محمد علی 2.25
پیش سلیمانی 942063945 برقی محمد غایب
پیش سلیمانی 942034477 بهرامی نژاد محمد 0
پیش سلیمانی 930000304 بیاناتی محمدحنان 4
پیش سلیمانی 930000199 پوردرانی رضا 3
پیش سلیمانی 931000090 پورشمسی گوشکی مرتضی 3.25
پیش سلیمانی 942030930 پورمحی آبادی یاسر 11.25
پیش سلیمانی 942095140 پیرعلی پور ماهانی علیرضا 17.25
پیش سلیمانی 940000017 تقی زاده پورکفاش محمدمهدی 4.25
پیش سلیمانی 942088935 حسنی سعدی امیرحسین 15
پیش سلیمانی 932099772 حقدان امیرعباس غایب
پیش سلیمانی 942080051 خسروی مشیزی معین غایب
پیش سلیمانی 942057887 خلیلی ماهانی علی 12.75
پیش سلیمانی 942070158 خواجوئی نژادقرائی علیرضا غایب
پیش سلیمانی 900000046 درآگاهی نوید 10
پیش سلیمانی 910000085 رحیمی صادق حسین غایب
پیش سلیمانی 933213813 رسا امیر 3.25
پیش سلیمانی 942086393 رشید فرخی سعیدی علی 14.5
پیش سلیمانی 900058607 رضائی استخروئیه محمدرضا غایب
پیش سلیمانی 942098156 زادسر سلمان غایب
پیش سلیمانی 942069213 زاهدی محمد 1.5
پیش سلیمانی 94152100352 زمانی قناتغستانی علی غایب
پیش سلیمانی 930000017 زندی گوهرریزی ابوالفضل 1.75
پیش سلیمانی 942055101 سالاری دانش غایب
پیش سلیمانی 921000014 سلاجقه میلاد 10.5
پیش سلیمانی 931000100 سنجری پور سپهر غایب
پیش سلیمانی 942115516 سیدی سیدامیر 20
پیش سلیمانی 920000029 سیدی مرغکی امید 0.25
پیش سلیمانی 932120365 شجاعی باغینی امیرحسین غایب
پیش سلیمانی 942062162 طاهری مقدر امیرهادی 5
پیش سلیمانی 930000101 طهماسبی کوهبنانی رضا 0
پیش سلیمانی 942071167 طوسی نظامی مهدی غایب
پیش سلیمانی 920000021 عباس زاده حجنکی علیرضا 3.25
پیش سلیمانی 931000003 عرب پور داهوئی امید غایب
پیش سلیمانی 942102405 عرب مهدی 1.75
پیش سلیمانی 921000180 عسکری کهن مرتضی غایب
پیش سلیمانی 930000283 فدائی راینی پویا 0.25
پیش سلیمانی 942040211 قادری پدرام 2.75
پیش سلیمانی 920000179 قدیرزاده ایمان 4.25
پیش سلیمانی 942014082 لارستانی رابر محمدحسین 13.5
پیش سلیمانی 942077945 محفوظی رضا غایب
پیش سلیمانی 942040253 محمدی جمیل ابادی امیر 15.75
پیش سلیمانی 942067583 محمدی خنامانی حسن غایب
پیش سلیمانی 942046835 ملائی هنزائی امیر حسین غایب
پیش سلیمانی 932022144 میرزادی گوهری سیدایوب 13
پیش سلیمانی 942093119 نادری نژاد عباس غایب
پیش سلیمانی 942008600 نادری وحید غایب
پیش سلیمانی 942032545 نشیبی امیر محمد 14.5
پیش سلیمانی 93100037 نظری زاده ماهانی امیررضا 3
پیش سلیمانی 942060568 نوری مقدم سجاد غایب
پیش سلیمانی 942087072 نکویی راوری مهدی 14.25
پیش سلیمانی 942063644 کریم زاده وحید 0.5
پیش سلیمانی 942064367 کفشگر محمد صالح 10
پیش محتشم نیا 942058997 آب خضر معین 0.5
پیش محتشم نیا 942069490 ابوحیدری احسان 16.25
پیش محتشم نیا 942064657 افشاری محمد غایب
پیش محتشم نیا 921000136 امجدی محمدسالار 11
پیش محتشم نیا 932198123 بنی اسدی اختیارآبادی علی غایب
پیش محتشم نیا 910473504 بکائی رامین 0
پیش محتشم نیا 942038916 پرنده افشار سامان 20
پیش محتشم نیا 911000022 پرورش معین غایب
پیش محتشم نیا 921000157 پورمحی آبادی علی غایب
پیش محتشم نیا 942039984 تاجیک امیرحسین 5.25
پیش محتشم نیا 94107100281 تقی زاده لنگری امین 19
پیش محتشم نیا 942062127 توحیدی نیا عباس 20
پیش محتشم نیا 920000160 تویسرکانی مهدی 10
پیش محتشم نیا 921000059 تیکدری نژاد مهدی 0
پیش محتشم نیا 932072669 جمعه نژاد فرد مصیب 12.5
پیش محتشم نیا 931000032 چابکی راینی امید 0.25
پیش محتشم نیا 9200000236 حاج آقا محمدی محمدرضا غایب
پیش محتشم نیا 942043431 حسنی سجاد 2
پیش محتشم نیا 920000107 حسنی کبوترخانی مرتضی غایب
پیش محتشم نیا 921000199 حمزه رامین 15
پیش محتشم نیا 920000184 داداستان مهدی غایب
پیش محتشم نیا 942107610 رازنهان حامد 17.75
پیش محتشم نیا 933214440 زنگی آبادی سجاد غایب
پیش محتشم نیا 942032893 زنگی آبادی علیرضا 5
پیش محتشم نیا 932191230 شریف زاده فهرجی ابوالفضل غایب
پیش محتشم نیا 932191253 شریف زاده فهرجی ایوب غایب
پیش محتشم نیا 942010076 شکرافشان محمد 10.25
پیش محتشم نیا 942057894 صادقی نژاد محمد رضا 4.25
پیش محتشم نیا 920000208 طاهری ریحانی جبار 3
پیش محتشم نیا 930000031 عامری اختیارآبادی علی غایب
پیش محتشم نیا 942090781 عسکری فر جاوید 10
پیش محتشم نیا 942116233 قاسم پور علیرضا غایب
پیش محتشم نیا 94107100286 گنجی زاده مشیزی سجاد 2.5
پیش محتشم نیا 942002622 متقی امیرحسین 17.5
پیش محتشم نیا 930000052 محمدی افشار رامتین 0.5
پیش محتشم نیا 910000256 مختارآبادی پویا 10.25
پیش محتشم نیا 920000305 منصور بهمنی ایمان غایب
پیش محتشم نیا 931000049 مهدیزاده گزویی محمد مهدی غایب
پیش محتشم نیا 93100056 میرتاج الدینی گوکی سید امیر حسین غایب
پیش محتشم نیا 942059053 نامجو باغینی مجتبی 12.25
پیش محتشم نیا 930000076 نظری رباطی هادی غایب
پیش محتشم نیا 942022028 نظریان حمیدرضا 13.75
پیش محتشم نیا 932701086 هاشمی محمدیاسین غایب
پیش محتشم نیا 942074756 کارگر لاله زاری مهدی 20
پیش محتشم نیا 942066479 کدخدازاده امیررضا 11.25
پیش محتشم نیا 921000119 کدوری مصطفی غایب
پیش محتشم نیا 942071959 کریم زاده فرشاد غایب
پیش محتشم نیا 942088798 کمال زئی نعیم 3.75
پیش محتشم نیا 9110000112 کمالی جرجافکی علی غایب
پیش ناظوری 942102119 اسمعیلی گنجه سحر غایب
پیش ناظوری 911000125 امیری نژاد آناهیتا غایب
پیش ناظوری 940278843 پور در گاهی زرندی مهلا 18.75
پیش ناظوری 942113410 تقی پور فرناز غایب
پیش ناظوری 910000231 چرخ انداز آنا غایب
پیش ناظوری 942076672 خراسانی زاده فاطمه 14
پیش ناظوری 922749401 دوست محمدی باداموئیه حانیه 10
پیش ناظوری 942083574 زمانی ماهانی حدیث 16
پیش ناظوری 942059570 سعید مریم غایب
پیش ناظوری 942120694 سیستانی نژاد سحر غایب
پیش ناظوری 942083110 شاکری پور فاطمه غایب
پیش ناظوری 942078884 شمس الدین سعید فاطمه 16.5
پیش ناظوری 942021639 شیروانی نازنین 20
پیش ناظوری 942078530 غنی زاده درانی فاطمه 10.75
پیش ناظوری 931000046 فرزین فر مهلا غایب
پیش ناظوری 940000010 فلاح لاله زاری فاطمه 13.25
پیش ناظوری 930000206 لری جعفر ابادی زهرا غایب
پیش ناظوری 942038108 محمد حسنی جور عارفه غایب
پیش ناظوری 942001453 معین الدینی مهدیه 10.5
پیش ناظوری 94152100365 میرزاده سمیه غایب
پیش ناظوری 942087238 میرزایی دهنوی سوگند 4.75
پیش ناظوری 942060160 میرزایی فائزه 14
پیش ناظوری 942071496 مکاریان مرضیه 18.75
پیش ناظوری 942081186 نمازیان نونا 13.5
پیش ناظوری 942065179 نیک روح عزیز الهی نادیا 13.75
پیش ناظوری 942066353 وفایی شیرین غایب
پیش ناظوری 942056391 کاظمی فرد آیلین 12.25
پیش ناظوری 942062956 کاکوئی نژاد مهلا 4.5
پیش خدادادپور 931000045 ابراهیم پور سهیلا 15.75
پیش خدادادپور 921751007 ادهمی ماهانی پور راضیه 14.75
پیش خدادادپور 930000179 اسدی نوشین 13
پیش خدادادپور 931000014 امینی زاده فاطمه 0
پیش خدادادپور 931000062 ایزدی خالق ابادی زهرا 0.25
پیش خدادادپور 942087154 ایلاقی حسینی میترا 20
پیش خدادادپور 942077138 اکبری مینو 10.75
پیش خدادادپور 940000013 پورتاج الدینی گوکی زینب 16
پیش خدادادپور 930000149 پورمحی آبادی ایران 2.25
پیش خدادادپور 942100388 توکلی بسابی سحر 14.25
پیش خدادادپور 942008581 ثمره شهریاربهرامی زهرا 20
پیش خدادادپور 921000182 جانباز راضیه غایب
پیش خدادادپور 942011822 جلال کمالی ساناز غایب
پیش خدادادپور 942033314 حسنی باغینی فاطمه 5
پیش خدادادپور 942066764 حسینی سیده رویا غایب
پیش خدادادپور 942071786 حق بین مریم 1
پیش خدادادپور 942091285 حمیدی راضیه 18.5
پیش خدادادپور 942020831 رشیدی فرد فتانه 17.5
پیش خدادادپور 921000204 زند الناز 14
پیش خدادادپور 942080661 سلطانی نژاد سمیه غایب
پیش خدادادپور 910449667 شه بخش شیرین غایب
پیش خدادادپور 931000101 فرخی رضوان غایب
پیش خدادادپور 920000079 نجفی زاده نسیم غایب
پیش خدادادپور 942045372 هابط ادیبی آسیه 18.5
پیش خدادادپور 942054044 هشتادانی عاطفه 13
پیش خدادادپور 942069533 یزدانپناه نیلوفر 11.5