ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

 
نمرات پایانی ریاضی عمومی2، کاربردی و مقدمات آمار سما
درس استاد کد دانشجو نام خانوادگی و نام نمره نهایی
عمومی2 معرفی 930000217 آقائی چترودی فاطمه غایب
عمومی2 معرفی 930000070 زارع برون آبادی معظمه غایب
عمومی2 معرفی 921000030 زندی گوهری نجمه 11.25
عمومی2 معرفی 900000056 فلاح لاله زاری سلیمه 10
عمومی2 معرفی 920000182 قنبری رضی آبادی نادیا 4.25
عمومی2 معرفی 930000190 محمدی فاطمه 11
عمومی2 معرفی 930000216 محمدی قنات غستانی عارفه 14.75
عمومی2 معرفی 910000228 نادری پور سپیده 6.25
عمومی2 معرفی 920000206 نگارستانی فاطمه 10
عمومی2 معرفی 921000169 ولندیاری مهدیه 4.5
عمومی2 معرفی 930000028 اشرف گنجوئی حسین 14.25
عمومی2 معرفی 920000214 افضلی ده زیاری محمدمهدی 6.75
عمومی2 معرفی 901000026 امیری مصیب 1
عمومی2 معرفی 911000070 باقری مرتضی 10.5
عمومی2 معرفی 920000215 حسن زاده سبلوئی علی 19.5
عمومی2 معرفی 930000150 حسنی حجت 13.5
عمومی2 معرفی 920000251 حسنی کبوترخانی مسعود غایب
عمومی2 معرفی 931000114 زارع منصوری امین 3.5
عمومی2 معرفی 930000183 زنگی آبادی محمدرضا 18.75
عمومی2 معرفی 870807826 سهراب زاده کرمانی مسیح غایب
عمومی2 معرفی 920000199 صدقی ده زیاری حسن 10.25
عمومی2 معرفی 911000108 علینقی پور لنگری ابراهیم 6
عمومی2 معرفی 931000102 گهرگزی احمد 2.75
عمومی2 معرفی 930000077 مهدیان پررانی علیرضا 18.5
عمومی2 معرفی 910484408 میرزااکبری زرندی حمید غایب
عمومی2 معرفی 930000225 ناظمی معز آبادی مصطفی 10.75
کاربردی ایزدی 920000254 اخلاقی احسان 2.5
کاربردی ایزدی 932122441 امیرشکاری امین رضا 14
کاربردی ایزدی 921751000 باژیان محمدرضا 13.75
کاربردی ایزدی 911000003 باقی باغینی حسام 4
کاربردی ایزدی 920000141 تاج الدینی محمدجواد 12
کاربردی ایزدی 880806587 تاج الدینی مرتضی غایب
کاربردی ایزدی 911000131 ترادیده الهام 2.25
کاربردی ایزدی 911000048 ثابت کار امیر 3
کاربردی ایزدی 930000202 حدادی خنامان مجید 16.5
کاربردی ایزدی 921000189 حسنی کبوترخانی پژمان 4.75
کاربردی ایزدی 920000329 حسین زاده اکبری امیر اکبر 10
کاربردی ایزدی 920000280 حق جوئی مهدیه غایب
کاربردی ایزدی 911000170 خاوری فردین 5.5
کاربردی ایزدی 900058708 خناری نژاد میلاد 10
کاربردی ایزدی 930000012 خواجوئی نسب سجاد 15.5
کاربردی ایزدی 920000223 دهقان کروکی میلاد 4.25
کاربردی ایزدی 920000234 رخشانی رامین 7.25
کاربردی ایزدی 920000265 روحانی مهران 10
کاربردی ایزدی 932071739 رودباری اسفیچار رضا 14
کاربردی ایزدی 900058578 سالارهابیلی حسین 10.5
کاربردی ایزدی 930000038 سالاری علی 14
کاربردی ایزدی 932149110 طهرانی زاده کرمانی حسین 13.75
کاربردی ایزدی 910537501 عارفی مسکونی ابوطالب غایب
کاربردی ایزدی 921000076 قوام آبادی مهدی غایب
کاربردی ایزدی 921000217 محمدی قناتغستانی ایمان غایب
کاربردی ایزدی 920000207 محمدیان مهرداد غایب
کاربردی ایزدی 931000086 محمودی صالح ابادی رامین 20
کاربردی ایزدی 910517992 موحدی پوریا 3.25
کاربردی ایزدی 920000187 موسوی امیرسامان 11.5
کاربردی ایزدی 921751003 موسی پوربردسیری سجاد 2.75
کاربردی ایزدی 942094282 نژادحسینی سعید غایب
کاربردی ایزدی 910000215 نصری رئیسی محمدنبی 16.75
کاربردی ایزدی 911000123 نیک پور پوریا غایب
کاربردی ایزدی 930000138 یوسف اللهی محمد حسین 7
کاربردی ایزدی 910458652 کیوانی مقدم محمدحسین 13.25
کاربردی ایزدی 920000314 انجم شعاع احسان 14
کاربردی ایزدی 930000050 ایرجی محمد احسان 7.25
کاربردی ایزدی 910000243 بنی اسدی اشکان 2.25
کاربردی ایزدی 920000129 پورحمزه امیر غایب
کاربردی ایزدی 920000116 جباری شاهزاده محمدی فاطمه 16.25
کاربردی ایزدی 911000013 جهانشاهی علیرضا 10.75
کاربردی ایزدی 911000007 جهانشاهی نسب مرتضی 6.5
کاربردی ایزدی 920000312 حسینی نسب لنگری سیدمحمد 15.5
کاربردی ایزدی 921000009 حیدری فخرالدین 16.5
کاربردی ایزدی 911000036 حیدری گوکی بهنام 5.75
کاربردی ایزدی 930000197 خجسته نژاد حسین 13
کاربردی ایزدی 920000294 ذهاب ناظوری محمدفاضل غایب
کاربردی ایزدی 920000007 سبز بلوچ علیرضا 11.5
کاربردی ایزدی 932109512 شجاع حیدری حامد 19.75
کاربردی ایزدی 920000008 شجاعی باغینی مرتضی 6.75
کاربردی ایزدی 921000193 شیخ پور امیر 13.75
کاربردی ایزدی 930000099 شیروانی سعادت ابادی حمید 12.25
کاربردی ایزدی 920000293 گروئی ساردو هادی 6
کاربردی ایزدی 932117544 محمودی نسب محمد امین 12.75
کاربردی ایزدی 920000024 ملکشاهی مصطفی غایب
کاربردی ایزدی 920000068 مهرابی محمد 17.75
کاربردی ایزدی 921000042 نادری ایمان 15.25
کاربردی ایزدی 911000055 نصری رئیسی علیرضا 20
کاربردی ایزدی 930000089 هاشمی محمدحسین 16.75
مقدمات آمار معرفی 930000288 اسمعیل نسب نیما 14
مقدمات آمار معرفی 921000152 انجم شعاع محمد حسین غایب
مقدمات آمار معرفی 930000044 باختری عباس 5.5
مقدمات آمار معرفی 910474113 بادپروا میلاد 0
مقدمات آمار معرفی 931000095 باقری سجاد 16
مقدمات آمار معرفی 921000099 بیگ زاده احسان غایب
مقدمات آمار معرفی 93100086 پوراحمدی بابکی سید علی 18.75
مقدمات آمار معرفی 921000156 داور امیرحسین غایب
مقدمات آمار معرفی 930000014 رجایی نژاد اسماعیل 10.5
مقدمات آمار معرفی 921000014 سلاجقه میلاد غایب
مقدمات آمار معرفی 910447618 شهریار زاده علی 8.25
مقدمات آمار معرفی 930000116 صابر ماهانی سجاد غایب
مقدمات آمار معرفی 920000004 علیدادی عابد 4
مقدمات آمار معرفی 920000274 لطفی کرمانی علیرضا 3.75
مقدمات آمار معرفی 931000011 نیک پور پیمان 12.5
مقدمات آمار معرفی 930000002 بارانی برواتی هانیه 10.5
مقدمات آمار معرفی 930000170 حیات بخش عباسی فاطمه 5.75
مقدمات آمار معرفی 931000004 خواجه زاده مهین 16.75
مقدمات آمار معرفی 930000074 سید جعفری یاسمن السادات 12.5
مقدمات آمار معرفی 930000235 شجاعی مهتاب 15.75
مقدمات آمار معرفی 930000117 صابری اعظم 12.5
مقدمات آمار معرفی 921000065 فرامرزپور مریم 15
مقدمات آمار معرفی 921000207 قاسمی پور فریبا غایب
مقدمات آمار معرفی 931000019 قلعه خانی آزاده 18
مقدمات آمار معرفی 921000206 مداحی فریبا غایب
مقدمات آمار معرفی 942010552 مظفری مکی ابادی زهره 18
مقدمات آمار معرفی 942103094 منزلی راحله 13.75
مقدمات آمار معرفی 920000079 نجفی زاده نسیم غایب
مقدمات آمار معرفی 942091550 نژاد کهنوجی الهام غایب
مقدمات آمار معرفی 930000040 کردی کریم آبادی فاطمه 15.75