ریاضیات و کاربردهای آن

تلاشی برای چشاندن شیرینی‌ها و نشان دادن جذابیت‌های ریاضیات به همراه بیان کاربردهای آن

نمرات ریاضی2، کاربردی و آمار 932

درس استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره کاربردی ایزدی 345 اشرف زاده مصطفی 10.5 کاربردی ایزدی 346 افضلی ده زیاری محمد جواد 11 کاربردی ایزدی 347 ایرم محمدجواد 10 کاربردی ایزدی 348 باغگلی مصطفی 14 کاربردی ایزدی 349 برهانی محمودآبادی سعید 10 کاربردی ایزدی 350 تاج الدینی محمدجواد 5.5 کاربردی ایزدی 351 خناری نژاد میلاد غیبت کاربردی ایزدی 352 ده یادگاری پوریا 11 کاربردی ایزدی 353 سالارهابیلی حسین غیبت کاربردی ایزدی 354 سعیدی نژاد صالح غیبت کاربردی ایزدی 355 شبانزاده راوری محمد 11 کاربردی ایزدی 356 شکوهی یعقوب 14 کاربردی ایزدی 357 صادقی عسکری احد 19.5 کاربردی ایزدی 358 صالحی فر علیرضا غیبت کاربردی ایزدی 359 طاهری چترودی میلاد 15.5 کاربردی ایزدی 360 طلابیگی علی 15 کاربردی ایزدی 361 عسکری رباطی افشین 0 کاربردی ایزدی 362 عسکریان کاخ فرزاد غیبت کاربردی ایزدی 363 علی رمضانی فرسنگی سجاد 10 کاربردی ایزدی 364 قلندری نژاد حجت 4.5 کاربردی ایزدی 365 مداح الحسینی محسن غیبت کاربردی ایزدی 366 مزارعی امید 10 کاربردی ایزدی 367 معین الدینی مهدی 2.5 کاربردی ایزدی 368 موسوی امیرسامان غیبت کاربردی ایزدی 369 ناظمی حسین غیبت کاربردی ایزدی 370 نجیب زاده امیرعلی 12 کاربردی ایزدی 371 هابیلی خواجه عسکری علیرضا غیبت کاربردی ایزدی 372 کاشی گر زاده مصطفی 12 کاربردی معرفی 373 حق جوئی مهدیه 5 کاربردی معرفی 374 دائی زاده گور سحر غیبت کاربردی معرفی 375 فلاح لاله زاری فرزانه غیبت کاربردی معرفی 376 ولیان سیما غیبت کاربردی معرفی 377 امیرتیموری علی غیبت کاربردی معرفی 378 باب بیدی رضا 14.5 کاربردی معرفی 379 پورحمزه امیر غیبت کاربردی معرفی 380 تراز حسن 16.5 کاربردی معرفی 381 جوادی احسان 11 کاربردی معرفی 382 حاتمی صابر 17.5 کاربردی معرفی 383 حدادپور بمی علی 14.5 کاربردی معرفی 384 حسینخانی غلامرضا 14 کاربردی معرفی 385 ذهاب ناظوری محمدفاضل 3 کاربردی معرفی 386 رزاز پور بمی محمد مهدی 13 کاربردی معرفی 387 زندی گوهرریزی مهدی غیبت کاربردی معرفی 388 زورونی محمدحسین 13.5 کاربردی معرفی 389 سبز بلوچ علیرضا غیبت کاربردی معرفی 390 سعید نیا محمدجواد 18 کاربردی معرفی 391 سلطانی نژاد رضا 13.5 کاربردی معرفی 392 سلطانی نژاد محمدرضا 13 کاربردی معرفی 393 شجاعی باغینی مرتضی غیبت کاربردی معرفی 394 عبدالهی نادر 15.5 کاربردی معرفی 395 فلسفی محمد حسین 14 کاربردی معرفی 396 قنبری صومعه علیایی محمدعلی 11 کاربردی معرفی 397 محمودی حامد غیبت کاربردی معرفی 398 معیری محمدصادق غیبت کاربردی معرفی 399 ملکشاهی مصطفی غیبت کاربردی معرفی 400 مهرابی محمد غیبت کاربردی معرفی 401 موسی زاده حسین 14.5 کاربردی معرفی 402 نبی پور گیسی محمدصالح 18 کاربردی معرفی 403 نخعی راوری ابوالفضل 13 کاربردی معرفی 404 نیکپور محمد 11 کاربردی معرفی 404 نعمتی پور مطهره 14.5 کاربردی معرفی 404 حسین خانی آسیه 12.5           درس استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره اولیه در سایت عمومی2 معرفی 405 افشارمنش حمیده 11 عمومی2 معرفی 406 امانی پور عبدالحسین محدثه 20 عمومی2 معرفی 407 انجم شعاع آرزو 14.5 عمومی2 معرفی 408 انجم شعاع مجتبی 11.5 عمومی2 معرفی 409 برزنگ طاهره 20 عمومی2 معرفی 410 حسین شاهی هانیه 4 عمومی2 معرفی 411 دهاقین بذرافشان یاسر 15.5 عمومی2 معرفی 412 رجبی دانیال 10.5 عمومی2 معرفی 413 زندی گوهری نجمه 7 عمومی2 معرفی 414 ژاله زهره غیبت عمومی2 معرفی 415 شمس الدین سعید محسن 18 عمومی2 معرفی 416 صالحی صادق 13 عمومی2 معرفی 417 طالبی زاده امیرعباس 14 عمومی2 معرفی 418 عبدا...زاده نگاری بهنام 10 عمومی2 معرفی 419 قرشی پریاالسادات 19 عمومی2 معرفی 420 منصوری باب هوتک مصطفی 15.5 عمومی2 معرفی 421 میرزااکبری زرندی حمید غیبت عمومی2 معرفی 422 کدخدامحمدمسافری سجاد 10           درس استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره اولیه در سایت عمومی‌و‌آمار ایزدی 423 آران صابر 15 عمومی‌و‌آمار ایزدی 424 اثنی عشری شعبجره حسین 19 عمومی‌و‌آمار ایزدی 425 اسمعیلی نژاد علی آباد وزیر حامد 13.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 426 پورداورانی بهنوش 16.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 427 پورزنگی ابادی محمدحسین 15.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 428 پورعبدالهی باغینی مژده 20 عمومی‌و‌آمار ایزدی 429 جرجندی یاسین 10.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 430 حاجی زاده سیرچی معین 17.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 431 حجتی فر محبوبه غیبت عمومی‌و‌آمار ایزدی 432 حسینی اختیارابادی محمدعلی 16 عمومی‌و‌آمار ایزدی 433 خالویی یاسین 15.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 434 ذهاب ناظوری سبحان 13.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 435 رودری فاطمه 16 عمومی‌و‌آمار ایزدی 436 زمانی فرسنگی سعید 14.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 437 سالاری علی 1.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 438 سعید علیرضا 12 عمومی‌و‌آمار ایزدی 439 سیدی مرغکی امید 2.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 440 صدیق پور راینی محمدرضا 16.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 441 عزیززاده هروزی پیمان 16 عمومی‌و‌آمار ایزدی 442 عسکری کهن مرتضی 15 عمومی‌و‌آمار ایزدی 443 فرح بخش کریم ابادی حجت 20 عمومی‌و‌آمار ایزدی 444 فلاحیان هومن غیبت عمومی‌و‌آمار ایزدی 445 قاسمی پور فریبا 5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 446 نژاد عابدی یحیی 12 ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

نمرات نهایی ریاضی عمومی سما 932

استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره ایزدی 204 آرميده فرامرز غیبت ایزدی 205 ابراهيمي عبدالرحيم 10.5 ایزدی 206 اشرف گنجوئي حسين 16.5 ایزدی 207 اميرشکاري امين رضا 20 ایزدی 208 اميري دوماري محمدحسين غیبت ایزدی 209 انجم شعاع افشين 6 ایزدی 210 ايران منش صالح غیبت ایزدی 211 ايرانمنش امين 5 ایزدی 212 ايرانمنش شروين غیبت ایزدی 213 ايرانمنش محمدعلي غیبت ایزدی 214 ايرجي محمد احسان 14 ایزدی 215 بني اسدي اشکان 15 ایزدی 216 بهمدي اميرحسين غیبت ایزدی 217 ترک زاده سليمان آبادي سعيد 10 ایزدی 218 جوادي مسلم غیبت ایزدی 219 حدادي خنامان مجيد 20 ایزدی 220 حسني سعدي حامد 10 ایزدی 221 حسني کبوترخاني مسعود غیبت ایزدی 222 حسيني حسين 11.5 ایزدی 223 حيدري فخرالدين 15.5 ایزدی 224 حيدري گوکي بهنام 10 ایزدی 225 خجسته اميد 19.5 ایزدی 226 خواجوئي نسب سجاد 17.5 ایزدی 227 رودباري اسفيچار رضا 10.5 ایزدی 228 رييسي نيا عبدالرحيم 15 ایزدی 229 زنگي آبادي محمدرضا 20 ایزدی 230 ژاله مجتبي 14 ایزدی 231 شجاع حيدري حامد 19.5 ایزدی 232 شفيعي احسان 19 ایزدی 233 شيرواني سعادت ابادي حميد 13 ایزدی 234 صادقي نژاد فرسنگي رضا 5.5 ایزدی 235 عليزاده جهان آبادي رضا غیبت ایزدی 236 محمدي قناتغستاني ايمان 13 ایزدی 237 محمديان مهرداد 3.5 ایزدی 238 محمودي نسب محمد امين 12.5 ایزدی 239 مظفري مقدم علي اکبر غیبت ایزدی 240 معين الديني مهدي 11 ایزدی 241 مقصودي گوشکي علي غیبت ایزدی 242 مهديخاني داوري ايمان غیبت ایزدی 243 موسوي رابر سيد حميد 14 ایزدی 244 ناظمي معز آبادي مصطفي 11 ایزدی 245 نژاد محمودي احسان غیبت ایزدی 246 نظريه امير حسين 1.5 ایزدی 247 نيک پور پوريا 5 ایزدی 248 کاشاني علي 20 ایزدی 249 کمال زئي مهدي 17 معرفی 250 آبستان حميدرضا غیبت معرفی 251 ابراهيمي حجت 6.5 معرفی 252 اميري هنزا علي غیبت معرفی 253 ايرم محمدجواد 10 معرفی 254 باقري مرتضي 12.5 معرفی 255 ثابت کار امير 10 معرفی 256 چاهخوزاده سعيد غیبت معرفی 257 حسني کبوترخاني پژمان 10.5 معرفی 258 خاوري فردين 13.5 معرفی 259 خواجه زاده سامان 18 معرفی 260 دراني بخش فرشيد 1.5 معرفی 261 رحيمي صادق عباس غیبت معرفی 262 رخشاني رامين 10 معرفی 263 رشيد رمس بهرام غیبت معرفی 264 رشيدي طغرالجردي عليرضا 13 معرفی 265 رضايي استخروئيه محمدمهدي غیبت معرفی 266 رنجبر سجاد 15 معرفی 267 روحاني زاده سجاد غیبت معرفی 268 روحاني مهران 11 معرفی 269 زاهدي محمدامين غیبت معرفی 270 زراعتي سامان غیبت معرفی 271 سالاري علي 13 معرفی 272 صادقي گوغري سجاد غیبت معرفی 273 صافي عماد 20 معرفی 274 طهراني زاده کرماني حسين 19.5 معرفی 275 عباس زاده نويد 6 معرفی 276 عباسي خنامان منصور غیبت معرفی 277 عبدا...زاده نگاري بهنام غیبت معرفی 278 عبدالکريمي عادل 2.5 معرفی 279 قاسمي سلطان آبادي محمد 3.5 معرفی 280 قلي زاده ابراهيم آبادي سجاد غیبت معرفی 281 قوام آبادي مهدي 15 معرفی 282 ميرزااکبري زرندي حميد 5.5 معرفی 283 ناظمي حسين 1 معرفی 284 نخعي زاده مهدي 0 معرفی 285 نقدي نسب مجتبي غیبت معرفی 286 نوروزي آيدين 3 معرفی 287 کهوري پور خسرو 20 مومنی 288 آقائي چترودي علي 2.5 مومنی 289 اسلامي شعبجره عليرضا 2 مومنی 290 اشرف گنجوي عليرضا 13.5 مومنی 291 افضلي ده زياري محمدمهدي 6 مومنی 292 باقي باغيني حسام 6 مومنی 293 جعفري نژاد ايمان غیبت مومنی 294 جمالي زاده بهاآبادي  6 مومنی 295 دلائي ميلان کمال 4 مومنی 296 دهقان کروکي ميلاد 11 مومنی 297 دولتي نبي 1.5 مومنی 298 رنجبر سجاد غیبت مومنی 299 صادقي حامد 17.5 مومنی 300 منعمي گوهري محمد 4 مومنی 301 ناجي رايني پور محمدعلي غیبت مومنی 302 نوذري صدرا 5.5 مومنی 303 هابيلي خواجه عسکري عليرضا 10 معرفی 304 ابراهيم نژاد مينا 20 معرفی 305 ايلخاني زاده منش فاطمه 15 معرفی 306 جلال پور سحر 15.5 معرفی 307 راهدار فاطمه 4 معرفی 308 زند طناز غیبت معرفی 309 سعيد مهسا 20 معرفی 310 ضميرسهرابي شيوا غیبت معرفی 311 فلاح لاله زاري فرزانه غیبت معرفی 312 قنبري رضي آبادي ناديا 6 معرفی 313 محمدرضائي بلوچ بهاره 20 معرفی 314 معاذاللهي فاطمه 12.5 معرفی 315 مهديزاده فاطمه 17 معرفی 316 نادري پور سپيده 10.5 معرفی 317 ولندياري مهديه 6.5 معرفی 318 وليان سيما غیبت معرفی 319 وهبي ساناز 13.5 معرفی 320 آذرمهر مينا 20 معرفی 321 آقائي چترودي فاطمه 19 معرفی 322 ابراهيم پور عاطفه 1.5 معرفی 323 ايرانمنش كهيلا 0.5 معرفی 324 برسي پور نگار 13.5 معرفی 325 بهزادي زينب 4 معرفی 326 چرخ انداز آنا غیبت معرفی 327 حاج محمدي رايني مهلا غیبت معرفی 328 حسني راحله 0 معرفی 329 حسيني سيده آسيه غیبت معرفی 330 دانا هانيه 10 معرفی 331 دهاقين بذرافشان مليحه غیبت معرفی 332 زارع برون آبادي معظمه 14.5 معرفی 333 شفيعي بهنوش 1.5 معرفی 334 شهيدي زندي مرضيه 12.5 معرفی 335 صديق پور ياسمن 12.5 معرفی 336 طباطبائي حسيني هانيه السادات 19 معرفی 337 عسکري نژاد لنگري فرحناز 16 معرفی 338 علينقي ارجاس سميه 2 معرفی 339 گنجي زاده مهسا غیبت معرفی 340 محسني تکلو اسما 14.5 معرفی 341 محمدي فاطمه 10.5 معرفی 342 محمدي قنات غستاني عارفه 18.5 معرفی 343 نگارستاني فاطمه 15 معرفی 344 کمالي منش فرحناز غیبت ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

نمرات نهایی ریاضی پیش سما 932

استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره سالاری 1 ابراهيمي دارسينوئي حسين 2.5 سالاری 2 ابراهيمي زرندي امين 1.5 سالاری 3 اخلاقي مازيار غیبت سالاری 4 افضلي گروه پيمان 14.5 سالاری 5 افضلي محمدحسين 1.5 سالاری 6 اقبالي تذرجي صابر غیبت سالاری 7 اميري مقدم علي 2 سالاری 8 باقري سجاد 4 سالاری 9 برهاني زرندي مهرپويا غیبت سالاری 10 بني اسدي اختيارآبادي علي غیبت سالاری 11 بني اسدي اشکان 10.5 سالاری 12 بني اسدي علي اکبر 2.5 سالاری 13 بيدويي نژاد محمدعلي غیبت سالاری 14 پوراميري صالح 14 سالاری 15 پورسيف الديني يزدان آبادي امير 12 سالاری 16 پورموسي ميلاد غیبت سالاری 17 تاج پور سبحان غیبت سالاری 18 تاجيک زاده محمد 4.5 سالاری 19 توکلي مهدي غیبت سالاری 20 تيکدري نژاد مهدي 0.5 سالاری 21 جعفري راد محمد امين 3.5 سالاری 22 جعفري فرسنگي نويد 19 سالاری 23 چابکي رايني اميد 0 سالاری 24 چمک امرالله 3 سالاری 25 حائري کرماني اميررضا غیبت سالاری 26 حاجي عابدي بدر ابادي مصيب غیبت سالاری 27 حسيني قهقستاني سيد محمدصالح 20 سالاری 28 خالقي قناتغستاني بهزاد 0 سالاری 29 خيرخواه پوريا غیبت سالاری 30 دردري نويد 1.5 سالاری 31 دريس ياري حسن غیبت سالاری 32 رسا امير 2.5 سالاری 33 رشيدي ميلاد غیبت سالاری 34 زنگي آبادي سجاد غیبت سالاری 35 سلطاني نژاد عليرضا غیبت سالاری 36 سليماني مقدم مهرزاد غیبت سالاری 37 سنجري پور سپهر 2.5 سالاری 38 شجاعي باغيني سجاد غیبت سالاری 39 شريف زاده فهرجي ابوالفضل غیبت سالاری 40 شريف زاده فهرجي ايوب غیبت سالاری 41 شعباني حسين 13 سالاری 42 شهيکي حسين 2 سالاری 43 صادقي عسکري سبحان 20 سالاری 44 طهمورسي کرماني کيوان غیبت سالاری 45 عسکري پور حسين غیبت سالاری 46 عليمرادي مهني مهدي 0 سالاری 47 فرحبخش فرشاد 10.5 سالاری 48 محبان فر سعيد 20 سالاری 49 محمدي افشار رامتين 1 سالاری 50 مقصودي محمدعلي غیبت سالاری 51 منصور بهمني ايمان غیبت سالاری 52 مهديزاده گزويي محمد مهدي غیبت سالاری 53 مهني رفتار سجاد غیبت سالاری 54 ميرتاج الديني گوکي سيد امير  غیبت سالاری 55 نجفي کلياني ميلاد غیبت سالاری 56 نژاد صاحبي سجاد 12.5 سالاری 57 نژاد عابدي يحيي مراجعه سالاری 58 نشاط عليزاده مسعود 0 سالاری 59 نصري ماهاني سعيد غیبت سالاری 60 نگارستاني علي اکبر 14.5 سالاری 61 هاشمي محمدياسين غیبت سلیمانی 62 آبادي خواه رضا غیبت سلیمانی 63 آذري مقدم محمدحسين 4 سلیمانی 64 اسلامي ميمند امين غیبت سلیمانی 65 اشرف زاده مرتضي 16.5 سلیمانی 66 افضلي کاخ حسين غیبت سلیمانی 67 اميري محسن غیبت سلیمانی 68 ايرانمنش امين غیبت سلیمانی 69 ايرانمنش سجاد 3.5 سلیمانی 70 ايرانمنش محمد 0 سلیمانی 71 پورمحي ابادي ابوالفضل 13.5 سلیمانی 72 جعفري پاريزي علي 16 سلیمانی 73 حسيني اختيارآبادي علي اصغر غیبت سلیمانی 74 حسيني پور سيداميرحسين غیبت سلیمانی 75 حمزهء نعيم غیبت سلیمانی 76 حميدپور رضا غیبت سلیمانی 77 خدايي جلال ابادي علي 19 سلیمانی 78 خوارزمي امين 11.5 سلیمانی 79 درآگاهي نويد غیبت سلیمانی 80 رضا زاده جبالبارزي احسان غیبت سلیمانی 81 زنگي ابادي محمدحسن غیبت سلیمانی 82 ساروئيه عسکري احسان غیبت سلیمانی 83 سالاري ابوالفضل 11.5 سلیمانی 84 شجاعي باغيني اميرحسين 1.5 سلیمانی 85 شجاعي باغيني حسين 0 سلیمانی 86 شرفعلي پور يعقوب غیبت سلیمانی 87 صالحي فر عليرضا 20 سلیمانی 88 عسکري نژاد باداموئيه وحيد غیبت سلیمانی 89 فلاحيان هومن غیبت سلیمانی 90 محمودي چترودي کميل غیبت سلیمانی 91 محمودي صالح ابادي رامين 20 سلیمانی 92 مرادي فيض آبادي محمدرضا غیبت سلیمانی 93 نظري زاده ماهاني اميررضا 5 سلیمانی 94 نعمت زاده عليرضا غیبت سلیمانی 95 هدايتي اميرحسين غیبت سلیمانی 96 همابين حسين غیبت سلیمانی 97 ياعباسي رسول 15.5 محتشم‌نیا 98 اسمعيل نسب نيما 19 محتشم‌نیا 99 اميري فتح ابادي شهاب 5 محتشم‌نیا 100 انجم شعاع علي 0.5 محتشم‌نیا 101 باختري عباس 3.5 محتشم‌نیا 102 باقري کيا سجاد 1.5 محتشم‌نیا 103 بحريني مقدم عليرضا غیبت محتشم‌نیا 104 بکائي رامين 1 محتشم‌نیا 105 پوردراني رضا 2 محتشم‌نیا 106 پورشمسي گوشکي مرتضي 2 محتشم‌نیا 107 پورعبداللهي عليرضا غیبت محتشم‌نیا 108 جهانگيري کوهبناني علي غیبت محتشم‌نیا 109 حاج آقا محمدي محمدرضا غیبت محتشم‌نیا 110 حسني حجت 20 محتشم‌نیا 111 حسني سعدي عليرضا 15 محتشم‌نیا 112 دراني بخش فرشيد 15 محتشم‌نیا 113 رجايي نژاد اسماعيل 18.5 محتشم‌نیا 114 رحيمي صادق حسين غیبت محتشم‌نیا 115 رياحي جواد غیبت محتشم‌نیا 116 زراعتي سامان 0.5 محتشم‌نیا 117 زنگي آباديان حجت 10.5 محتشم‌نیا 118 سعيد پور امير حسين 2 محتشم‌نیا 119 سلطاني نژاد سعيد 16.5 محتشم‌نیا 120 سنايي آرين غیبت محتشم‌نیا 121 سياح فيض يونس غیبت محتشم‌نیا 122 شادروان حسين 1.5 محتشم‌نیا 123 شاه رحماني ارسلان غیبت محتشم‌نیا 124 شبان زاده محسن غیبت محتشم‌نیا 125 شجاعي باغيني حسن غیبت محتشم‌نیا 126 شجاعي باغيني عليرضا غیبت محتشم‌نیا 127 شريعتمداري محمد 10 محتشم‌نیا 128 شفيعي علي غیبت محتشم‌نیا 129 شهريارپناه مهدي غیبت محتشم‌نیا 130 شکاري پوريا غیبت محتشم‌نیا 131 شکوه سلجوقي رضا غیبت محتشم‌نیا 132 صابر ماهاني سجاد غیبت محتشم‌نیا 133 صانعي احد غیبت محتشم‌نیا 134 طهماسبي کوهبناني رضا 1.5 محتشم‌نیا 135 عباس زاده حجنکي عليرضا 0.5 محتشم‌نیا 136 عزيزي اسلام آباد علي اکبر غیبت محتشم‌نیا 137 عليزاده کالج سليمان غیبت محتشم‌نیا 138 فدائي رايني پويا 1 محتشم‌نیا 139 قادري شهربابکي محمد غیبت محتشم‌نیا 140 قوام آبادي رضا غیبت محتشم‌نیا 141 گنجه کويري سجاد 0.5 محتشم‌نیا 142 گهرگزي احمد 12.5 محتشم‌نیا 143 گوشکي علي محمد غیبت محتشم‌نیا 144 محمدي زاده ابوالفضل 1.5 محتشم‌نیا 145 مختارآبادي پويا غیبت محتشم‌نیا 146 مداحي مصطفي غیبت محتشم‌نیا 147 مولائي طاهرآبادي اميرعلي 20 محتشم‌نیا 148 ميرحسيني علي غیبت محتشم‌نیا 149 نادري نژاد کيانوش غیبت محتشم‌نیا 150 نخعي عبدل ابادي اميرحسين غیبت محتشم‌نیا 151 نظري رباطي هادي غیبت محتشم‌نیا 152 نعيمي باغيني برنا غیبت محتشم‌نیا 153 نعيمي عبدالمهدي غیبت محتشم‌نیا 154 نيک پور پيمان غیبت محتشم‌نیا 155 يوسف اللهي محمد حسين 16.5 محتشم‌نیا 156 کريمي گوغري امين 15.5 بیگ‌زاده 157 ابراهيم پور سهيلا غیبت بیگ‌زاده 158 اسدي خانوکي نجيبه
/ 0 نظر / 39 بازدید

نمرات ریاضی عمومی سما - 932

نمرات ریاضی عمومی سما از 8 نمره می‌باشند. استاد ردیف نام خانوادگی و نام میان ترم ایزدی 204 آرمیده فرامرز 3 ایزدی 205 ابراهیمی عبدالرحیم 3 ایزدی 206 اشرف گنجوئی حسین 6 ایزدی 207 امیرشکاری امین رضا 8 ایزدی 208 امیری دوماری محمدحسین   ایزدی 209 انجم شعاع افشین 5 ایزدی 210 ایران منش صالح 0 ایزدی 211 ایرانمنش امین 2.5 ایزدی 212 ایرانمنش شروین 5.5 ایزدی 213 ایرانمنش محمدعلی 3 ایزدی 214 ایرجی محمد احسان 5 ایزدی 215 بنی اسدی اشکان 4 ایزدی 216 بهمدی امیرحسین 2 ایزدی 217 ترک زاده سلیمان آبادی سعید 5 ایزدی 218 جوادی مسلم 4.5 ایزدی 219 حدادی خنامان مجید 7.5 ایزدی 220 حسنی سعدی حامد 6.5 ایزدی 221 حسنی کبوترخانی مسعود   ایزدی 222 حسینی حسین 7 ایزدی 223 حیدری فخرالدین 6.5 ایزدی 224 حیدری گوکی بهنام 5 ایزدی 225 خجسته امید 5 ایزدی 226 خواجوئی نسب سجاد 7.5 ایزدی 227 رودباری اسفیچار رضا 4 ایزدی 228 رییسی نیا عبدالرحیم 5 ایزدی 229 زنگی آبادی محمدرضا 7 ایزدی 230 ژاله مجتبی 5.5 ایزدی 231 شجاع حیدری حامد 6.5 ایزدی 232 شفیعی احسان 6 ایزدی 233 شیروانی سعادت ابادی حمید 4.5 ایزدی 234 صادقی نژاد فرسنگی رضا 2 ایزدی 235 علیزاده جهان آبادی رضا   ایزدی 236 محمدی قناتغستانی ایمان 5 ایزدی 237 محمدیان مهرداد   ایزدی 238 محمودی نسب محمد امین 5 ایزدی 239 مظفری مقدم علی اکبر 2 ایزدی 240 معین الدینی مهدی 3.5 ایزدی 241 مقصودی گوشکی علی 2.5 ایزدی 242 مهدیخانی داوری ایمان   ایزدی 243 موسوی رابر سید حمید 5.5 ایزدی 244 ناظمی معز آبادی مصطفی 5 ایزدی 245 نژاد محمودی احسان   ایزدی 246 نظریه امیر حسین 0.5 ایزدی 247 نیک پور پوریا 3.5 ایزدی 248 کاشانی علی 8 ایزدی 249 کمال زئی مهدی 6.5 معرفی 250 آبستان حمیدرضا 6.5 معرفی 251 ابراهیمی حجت 3.5 معرفی 252 امیری هنزا علی 1 معرفی 253 ایرم محمدجواد 2 معرفی 254 باقری مرتضی 1.5 معرفی 255 ثابت کار امیر 2 معرفی 256 چاهخوزاده سعید 4 معرفی 257 حسنی کبوترخانی پژمان 1 معرفی 258 خاوری فردین 3.5 معرفی 259 خواجه زاده سامان 6.5 معرفی 260 درانی بخش فرشید 1 معرفی 261 رحیمی صادق عباس   معرفی 262 رخشانی رامین 3.5 معرفی 263 رشید رمس بهرام   معرفی 264 رشیدی طغرالجردی علیرضا 5 معرفی 265 رضایی استخروئیه محمدمهدی   معرفی 266 رنجبر سجاد 5 معرفی 267 روحانی زاده سجاد 1.5 معرفی 268 روحانی مهران 4 معرفی 269 زاهدی محمدامین 2 معرفی 270 زراعتی سامان 1 معرفی 271 سالاری علی 4 معرفی 272 صادقی گوغری سجاد 2 معرفی 273 صافی عماد 8 معرفی 274 طهرانی زاده کرمانی حسین 7 معرفی 275 عباس زاده نوید 3.5 معرفی 276 عباسی خنامان منصور   معرفی 277 عبدا...زاده نگاری بهنام 1 معرفی 278 عبدالکریمی عادل 1.5 معرفی 279 قاسمی سلطان آبادی محمد 2.5 معرفی 280 قلی زاده ابراهیم آبادی سجاد   معرفی 281 قوام آبادی مهدی 5.5 معرفی 282 میرزااکبری زرندی حمید 2 معرفی 283 ناظمی حسین 1 معرفی 284 نخعی زاده مهدی   معرفی 285 نقدی نسب مجتبی   معرفی 286 نوروزی آیدین 1 معرفی 287 کهوری پور خسرو 8 مومنی 288 آقائی چترودی علی 0.5 مومنی 289 اسلامی شعبجره علیرضا 0 مومنی 290 اشرف گنجوی علیرضا 3 مومنی 291 افضلی ده زیاری محمدمهدی 3.5 مومنی 292 باقی باغینی حسام 3 مومنی 293 جعفری نژاد ایمان   مومنی 294 جمالی زاده بهاآبادی  3 مومنی 295 دلائی میلان کمال 2 مومنی 296 دهقان کروکی میلاد 4 مومنی 297 دولتی نبی 0.5 مومنی 298 رنجبر سجاد 2 مومنی 299 صادقی حامد 5.5 مومنی 300 منعمی گوهری محمد 1 مومنی 301 ناجی راینی پور محمدعلی 3.5 مومنی 302 نوذری صدرا 4 مومنی 303 هابیلی خواجه عسکری علیرضا 3 معرفی 304 ابراهیم نژاد مینا 8 معرفی 305 ایلخانی زاده منش فاطمه 6.5 معرفی 306 جلال پور سحر 5.5 معرفی 307 راهدار فاطمه   معرفی 308 زند طناز   معرفی 309 سعید مهسا 7 معرفی 310 ضمیرسهرابی شیوا 1.5 معرفی 311 فلاح لاله زاری فرزانه   معرفی 312 قنبری رضی آبادی نادیا 4 معرفی 313 محمدرضائی بلوچ بهاره 6 معرفی 314 معاذاللهی فاطمه 5.5 معرفی 315 مهدیزاده فاطمه 5 معرفی 316 نادری پور سپیده 2 معرفی 317 ولندیاری مهدیه 3.5 معرفی 318 ولیان سیما   معرفی 319 وهبی ساناز 6 معرفی 320 آذرمهر مینا 7.5 معرفی 321 آقائی چترودی فاطمه 7.5 معرفی 322 ابراهیم پور عاطفه   معرفی 323 ایرانمنش کهیلا   معرفی 324 برسی پور نگار 6 معرفی 325 بهزادی زینب 1.5 معرفی 326 چرخ انداز آنا   معرفی 327 حاج محمدی راینی مهلا 4 معرفی 328 حسنی راحله 0 معرفی 329 حسینی سیده آسیه   معرفی 330 دانا هانیه 2.5 معرفی 331 دهاقین بذرافشان ملیحه   معرفی 332 زارع برون آبادی معظمه 6 معرفی 333 شفیعی بهنوش 0 معرفی 334 شهیدی زندی مرضیه 4 معرفی 335 صدیق پور یاسمن 4 معرفی 336 طباطبائی حسینی هانیه السادات 6 ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
خرداد 94
9 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
دی 92
3 پست
آبان 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
آذر 91
2 پست
فیزیک
1 پست
شیمی
1 پست
ریاضیات
1 پست
کاربردها
1 پست