نمرات عمومی2، کاربردی و آمار سما - 932

نمرات ریاضی کاربردی و مقدمات آمار از 8 نمره و نمرات ریاضی عمومی2 از 7 نمره می‌باشند.

درس استاد ردیف نام خانوادگی و نام میان ترم کاربردی ایزدی 345 اشرف زاده مصطفی 3.5 کاربردی ایزدی 346 افضلی ده زیاری محمد جواد 4.5 کاربردی ایزدی 347 ایرم محمدجواد 2.5 کاربردی ایزدی 348 باغگلی مصطفی 6 کاربردی ایزدی 349 برهانی محمودآبادی سعید 2 کاربردی ایزدی 350 تاج الدینی محمدجواد 2 کاربردی ایزدی 351 خناری نژاد میلاد 1.5 کاربردی ایزدی 352 ده یادگاری پوریا 4 کاربردی ایزدی 353 سالارهابیلی حسین   کاربردی ایزدی 354 سعیدی نژاد صالح   کاربردی ایزدی 355 شبانزاده راوری محمد 4 کاربردی ایزدی 356 شکوهی یعقوب 3 کاربردی ایزدی 357 صادقی عسکری احد 5.5 کاربردی ایزدی 358 صالحی فر علیرضا   کاربردی ایزدی 359 طاهری چترودی میلاد 2.5 کاربردی ایزدی 360 طلابیگی علی 5.5 کاربردی ایزدی 361 عسکری رباطی افشین   کاربردی ایزدی 362 عسکریان کاخ فرزاد 4 کاربردی ایزدی 363 علی رمضانی فرسنگی سجاد 2 کاربردی ایزدی 364 قلندری نژاد حجت 1 کاربردی ایزدی 365 مداح الحسینی محسن   کاربردی ایزدی 366 مزارعی امید 3.5 کاربردی ایزدی 367 معین الدینی مهدی 2 کاربردی ایزدی 368 موسوی امیرسامان   کاربردی ایزدی 369 ناظمی حسین 0 کاربردی ایزدی 370 نجیب زاده امیرعلی 3 کاربردی ایزدی 371 هابیلی خواجه عسکری علیرضا   کاربردی ایزدی 372 کاشی گر زاده مصطفی 3 کاربردی معرفی 373 حق جوئی مهدیه 1 کاربردی معرفی 374 دائی زاده گور سحر   کاربردی معرفی 375 فلاح لاله زاری فرزانه   کاربردی معرفی 376 ولیان سیما   کاربردی معرفی 377 امیرتیموری علی   کاربردی معرفی 378 باب بیدی رضا 5.5 کاربردی معرفی 379 پورحمزه امیر   کاربردی معرفی 380 تراز حسن 1.5 کاربردی معرفی 381 جوادی احسان 3.5 کاربردی معرفی 382 حاتمی صابر 1.5 کاربردی معرفی 383 حدادپور بمی علی 3.5 کاربردی معرفی 384 حسینخانی غلامرضا 3 کاربردی معرفی 385 ذهاب ناظوری محمدفاضل   کاربردی معرفی 386 رزاز پور بمی محمد مهدی 2.5 کاربردی معرفی 387 زندی گوهرریزی مهدی   کاربردی معرفی 388 زورونی محمدحسین 2 کاربردی معرفی 389 سبز بلوچ علیرضا   کاربردی معرفی 390 سعید نیا محمدجواد 4.5 کاربردی معرفی 391 سلطانی نژاد رضا 5 کاربردی معرفی 392 سلطانی نژاد محمدرضا 5 کاربردی معرفی 393 شجاعی باغینی مرتضی   کاربردی معرفی 394 عبدالهی نادر 4.5 کاربردی معرفی 395 فلسفی محمد حسین 2.5 کاربردی معرفی 396 قنبری صومعه علیایی محمدعلی   کاربردی معرفی 397 محمودی حامد   کاربردی معرفی 398 معیری محمدصادق   کاربردی معرفی 399 ملکشاهی مصطفی   کاربردی معرفی 400 مهرابی محمد   کاربردی معرفی 401 موسی زاده حسین 3 کاربردی معرفی 402 نبی پور گیسی محمدصالح 4.5 کاربردی معرفی 403 نخعی راوری ابوالفضل 2.5 کاربردی معرفی 404 نیکپور محمد 3.5 عمومی2 معرفی 405 افشارمنش حمیده 2 عمومی2 معرفی 406 امانی پور عبدالحسین محدثه 7 عمومی2 معرفی 407 انجم شعاع آرزو 4 عمومی2 معرفی 408 انجم شعاع مجتبی   عمومی2 معرفی 409 برزنگ طاهره 5 عمومی2 معرفی 410 حسین شاهی هانیه 1 عمومی2 معرفی 411 دهاقین بذرافشان یاسر 4.5 عمومی2 معرفی 412 رجبی دانیال   عمومی2 معرفی 413 زندی گوهری نجمه 3.5 عمومی2 معرفی 414 ژاله زهره   عمومی2 معرفی 415 شمس الدین سعید محسن 5 عمومی2 معرفی 416 صالحی صادق 5 عمومی2 معرفی 417 طالبی زاده امیرعباس 6 عمومی2 معرفی 418 عبدا...زاده نگاری بهنام 4 عمومی2 معرفی 419 قرشی پریاالسادات 5.5 عمومی2 معرفی 420 منصوری باب هوتک مصطفی 4.5 عمومی2 معرفی 421 میرزااکبری زرندی حمید 3 عمومی2 معرفی 422 کدخدامحمدمسافری سجاد 3 عمومی‌و‌آمار ایزدی 423 آران صابر 3.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 424 اثنی عشری شعبجره حسین 8 عمومی‌و‌آمار ایزدی 425 اسمعیلی نژاد علی آباد وزیر حامد 5.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 426 پورداورانی بهنوش   عمومی‌و‌آمار ایزدی 427 پورزنگی ابادی محمدحسین 2.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 428 پورعبدالهی باغینی مژده 7 عمومی‌و‌آمار ایزدی 429 جرجندی یاسین 2 عمومی‌و‌آمار ایزدی 430 حاجی زاده سیرچی معین 4.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 431 حجتی فر محبوبه   عمومی‌و‌آمار ایزدی 432 حسینی اختیارابادی محمدعلی 3 عمومی‌و‌آمار ایزدی 433 خالویی یاسین 2 عمومی‌و‌آمار ایزدی 434 ذهاب ناظوری سبحان 1 عمومی‌و‌آمار ایزدی 435 رودری فاطمه 5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 436 زمانی فرسنگی سعید 2.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 437 سالاری علی 1.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 438 سعید علیرضا 3 عمومی‌و‌آمار ایزدی 439 سیدی مرغکی امید 0 عمومی‌و‌آمار ایزدی 440 صدیق پور راینی محمدرضا 3 عمومی‌و‌آمار ایزدی 441 عزیززاده هروزی پیمان 1.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 442 عسکری کهن مرتضی   عمومی‌و‌آمار ایزدی 443 فرح بخش کریم ابادی حجت 6 عمومی‌و‌آمار ایزدی 444 فلاحیان هومن   عمومی‌و‌آمار ایزدی 445 قاسمی پور فریبا   عمومی‌و‌آمار ایزدی 446 نژاد عابدی یحیی 1.5

/ 0 نظر / 41 بازدید