نمرات نهایی ریاضی پیش سما 932

استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره سالاری 1 ابراهيمي دارسينوئي حسين 2.5 سالاری 2 ابراهيمي زرندي امين 1.5 سالاری 3 اخلاقي مازيار غیبت سالاری 4 افضلي گروه پيمان 14.5 سالاری 5 افضلي محمدحسين 1.5 سالاری 6 اقبالي تذرجي صابر غیبت سالاری 7 اميري مقدم علي 2 سالاری 8 باقري سجاد 4 سالاری 9 برهاني زرندي مهرپويا غیبت سالاری 10 بني اسدي اختيارآبادي علي غیبت سالاری 11 بني اسدي اشکان 10.5 سالاری 12 بني اسدي علي اکبر 2.5 سالاری 13 بيدويي نژاد محمدعلي غیبت سالاری 14 پوراميري صالح 14 سالاری 15 پورسيف الديني يزدان آبادي امير 12 سالاری 16 پورموسي ميلاد غیبت سالاری 17 تاج پور سبحان غیبت سالاری 18 تاجيک زاده محمد 4.5 سالاری 19 توکلي مهدي غیبت سالاری 20 تيکدري نژاد مهدي 0.5 سالاری 21 جعفري راد محمد امين 3.5 سالاری 22 جعفري فرسنگي نويد 19 سالاری 23 چابکي رايني اميد 0 سالاری 24 چمک امرالله 3 سالاری 25 حائري کرماني اميررضا غیبت سالاری 26 حاجي عابدي بدر ابادي مصيب غیبت سالاری 27 حسيني قهقستاني سيد محمدصالح 20 سالاری 28 خالقي قناتغستاني بهزاد 0 سالاری 29 خيرخواه پوريا غیبت سالاری 30 دردري نويد 1.5 سالاری 31 دريس ياري حسن غیبت سالاری 32 رسا امير 2.5 سالاری 33 رشيدي ميلاد غیبت سالاری 34 زنگي آبادي سجاد غیبت سالاری 35 سلطاني نژاد عليرضا غیبت سالاری 36 سليماني مقدم مهرزاد غیبت سالاری 37 سنجري پور سپهر 2.5 سالاری 38 شجاعي باغيني سجاد غیبت سالاری 39 شريف زاده فهرجي ابوالفضل غیبت سالاری 40 شريف زاده فهرجي ايوب غیبت سالاری 41 شعباني حسين 13 سالاری 42 شهيکي حسين 2 سالاری 43 صادقي عسکري سبحان 20 سالاری 44 طهمورسي کرماني کيوان غیبت سالاری 45 عسکري پور حسين غیبت سالاری 46 عليمرادي مهني مهدي 0 سالاری 47 فرحبخش فرشاد 10.5 سالاری 48 محبان فر سعيد 20 سالاری 49 محمدي افشار رامتين 1 سالاری 50 مقصودي محمدعلي غیبت سالاری 51 منصور بهمني ايمان غیبت سالاری 52 مهديزاده گزويي محمد مهدي غیبت سالاری 53 مهني رفتار سجاد غیبت سالاری 54 ميرتاج الديني گوکي سيد امير  غیبت سالاری 55 نجفي کلياني ميلاد غیبت سالاری 56 نژاد صاحبي سجاد 12.5 سالاری 57 نژاد عابدي يحيي مراجعه سالاری 58 نشاط عليزاده مسعود 0 سالاری 59 نصري ماهاني سعيد غیبت سالاری 60 نگارستاني علي اکبر 14.5 سالاری 61 هاشمي محمدياسين غیبت سلیمانی 62 آبادي خواه رضا غیبت سلیمانی 63 آذري مقدم محمدحسين 4 سلیمانی 64 اسلامي ميمند امين غیبت سلیمانی 65 اشرف زاده مرتضي 16.5 سلیمانی 66 افضلي کاخ حسين غیبت سلیمانی 67 اميري محسن غیبت سلیمانی 68 ايرانمنش امين غیبت سلیمانی 69 ايرانمنش سجاد 3.5 سلیمانی 70 ايرانمنش محمد 0 سلیمانی 71 پورمحي ابادي ابوالفضل 13.5 سلیمانی 72 جعفري پاريزي علي 16 سلیمانی 73 حسيني اختيارآبادي علي اصغر غیبت سلیمانی 74 حسيني پور سيداميرحسين غیبت سلیمانی 75 حمزهء نعيم غیبت سلیمانی 76 حميدپور رضا غیبت سلیمانی 77 خدايي جلال ابادي علي 19 سلیمانی 78 خوارزمي امين 11.5 سلیمانی 79 درآگاهي نويد غیبت سلیمانی 80 رضا زاده جبالبارزي احسان غیبت سلیمانی 81 زنگي ابادي محمدحسن غیبت سلیمانی 82 ساروئيه عسکري احسان غیبت سلیمانی 83 سالاري ابوالفضل 11.5 سلیمانی 84 شجاعي باغيني اميرحسين 1.5 سلیمانی 85 شجاعي باغيني حسين 0 سلیمانی 86 شرفعلي پور يعقوب غیبت سلیمانی 87 صالحي فر عليرضا 20 سلیمانی 88 عسکري نژاد باداموئيه وحيد غیبت سلیمانی 89 فلاحيان هومن غیبت سلیمانی 90 محمودي چترودي کميل غیبت سلیمانی 91 محمودي صالح ابادي رامين 20 سلیمانی 92 مرادي فيض آبادي محمدرضا غیبت سلیمانی 93 نظري زاده ماهاني اميررضا 5 سلیمانی 94 نعمت زاده عليرضا غیبت سلیمانی 95 هدايتي اميرحسين غیبت سلیمانی 96 همابين حسين غیبت سلیمانی 97 ياعباسي رسول 15.5 محتشم‌نیا 98 اسمعيل نسب نيما 19 محتشم‌نیا 99 اميري فتح ابادي شهاب 5 محتشم‌نیا 100 انجم شعاع علي 0.5 محتشم‌نیا 101 باختري عباس 3.5 محتشم‌نیا 102 باقري کيا سجاد 1.5 محتشم‌نیا 103 بحريني مقدم عليرضا غیبت محتشم‌نیا 104 بکائي رامين 1 محتشم‌نیا 105 پوردراني رضا 2 محتشم‌نیا 106 پورشمسي گوشکي مرتضي 2 محتشم‌نیا 107 پورعبداللهي عليرضا غیبت محتشم‌نیا 108 جهانگيري کوهبناني علي غیبت محتشم‌نیا 109 حاج آقا محمدي محمدرضا غیبت محتشم‌نیا 110 حسني حجت 20 محتشم‌نیا 111 حسني سعدي عليرضا 15 محتشم‌نیا 112 دراني بخش فرشيد 15 محتشم‌نیا 113 رجايي نژاد اسماعيل 18.5 محتشم‌نیا 114 رحيمي صادق حسين غیبت محتشم‌نیا 115 رياحي جواد غیبت محتشم‌نیا 116 زراعتي سامان 0.5 محتشم‌نیا 117 زنگي آباديان حجت 10.5 محتشم‌نیا 118 سعيد پور امير حسين 2 محتشم‌نیا 119 سلطاني نژاد سعيد 16.5 محتشم‌نیا 120 سنايي آرين غیبت محتشم‌نیا 121 سياح فيض يونس غیبت محتشم‌نیا 122 شادروان حسين 1.5 محتشم‌نیا 123 شاه رحماني ارسلان غیبت محتشم‌نیا 124 شبان زاده محسن غیبت محتشم‌نیا 125 شجاعي باغيني حسن غیبت محتشم‌نیا 126 شجاعي باغيني عليرضا غیبت محتشم‌نیا 127 شريعتمداري محمد 10 محتشم‌نیا 128 شفيعي علي غیبت محتشم‌نیا 129 شهريارپناه مهدي غیبت محتشم‌نیا 130 شکاري پوريا غیبت محتشم‌نیا 131 شکوه سلجوقي رضا غیبت محتشم‌نیا 132 صابر ماهاني سجاد غیبت محتشم‌نیا 133 صانعي احد غیبت محتشم‌نیا 134 طهماسبي کوهبناني رضا 1.5 محتشم‌نیا 135 عباس زاده حجنکي عليرضا 0.5 محتشم‌نیا 136 عزيزي اسلام آباد علي اکبر غیبت محتشم‌نیا 137 عليزاده کالج سليمان غیبت محتشم‌نیا 138 فدائي رايني پويا 1 محتشم‌نیا 139 قادري شهربابکي محمد غیبت محتشم‌نیا 140 قوام آبادي رضا غیبت محتشم‌نیا 141 گنجه کويري سجاد 0.5 محتشم‌نیا 142 گهرگزي احمد 12.5 محتشم‌نیا 143 گوشکي علي محمد غیبت محتشم‌نیا 144 محمدي زاده ابوالفضل 1.5 محتشم‌نیا 145 مختارآبادي پويا غیبت محتشم‌نیا 146 مداحي مصطفي غیبت محتشم‌نیا 147 مولائي طاهرآبادي اميرعلي 20 محتشم‌نیا 148 ميرحسيني علي غیبت محتشم‌نیا 149 نادري نژاد کيانوش غیبت محتشم‌نیا 150 نخعي عبدل ابادي اميرحسين غیبت محتشم‌نیا 151 نظري رباطي هادي غیبت محتشم‌نیا 152 نعيمي باغيني برنا غیبت محتشم‌نیا 153 نعيمي عبدالمهدي غیبت محتشم‌نیا 154 نيک پور پيمان غیبت محتشم‌نیا 155 يوسف اللهي محمد حسين 16.5 محتشم‌نیا 156 کريمي گوغري امين 15.5 بیگ‌زاده 157 ابراهيم پور سهيلا غیبت بیگ‌زاده 158 اسدي خانوکي نجيبه

/ 0 نظر / 46 بازدید