نمرات نهایی ریاضی عمومی سما 932

استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره ایزدی 204 آرميده فرامرز غیبت ایزدی 205 ابراهيمي عبدالرحيم 10.5 ایزدی 206 اشرف گنجوئي حسين 16.5 ایزدی 207 اميرشکاري امين رضا 20 ایزدی 208 اميري دوماري محمدحسين غیبت ایزدی 209 انجم شعاع افشين 6 ایزدی 210 ايران منش صالح غیبت ایزدی 211 ايرانمنش امين 5 ایزدی 212 ايرانمنش شروين غیبت ایزدی 213 ايرانمنش محمدعلي غیبت ایزدی 214 ايرجي محمد احسان 14 ایزدی 215 بني اسدي اشکان 15 ایزدی 216 بهمدي اميرحسين غیبت ایزدی 217 ترک زاده سليمان آبادي سعيد 10 ایزدی 218 جوادي مسلم غیبت ایزدی 219 حدادي خنامان مجيد 20 ایزدی 220 حسني سعدي حامد 10 ایزدی 221 حسني کبوترخاني مسعود غیبت ایزدی 222 حسيني حسين 11.5 ایزدی 223 حيدري فخرالدين 15.5 ایزدی 224 حيدري گوکي بهنام 10 ایزدی 225 خجسته اميد 19.5 ایزدی 226 خواجوئي نسب سجاد 17.5 ایزدی 227 رودباري اسفيچار رضا 10.5 ایزدی 228 رييسي نيا عبدالرحيم 15 ایزدی 229 زنگي آبادي محمدرضا 20 ایزدی 230 ژاله مجتبي 14 ایزدی 231 شجاع حيدري حامد 19.5 ایزدی 232 شفيعي احسان 19 ایزدی 233 شيرواني سعادت ابادي حميد 13 ایزدی 234 صادقي نژاد فرسنگي رضا 5.5 ایزدی 235 عليزاده جهان آبادي رضا غیبت ایزدی 236 محمدي قناتغستاني ايمان 13 ایزدی 237 محمديان مهرداد 3.5 ایزدی 238 محمودي نسب محمد امين 12.5 ایزدی 239 مظفري مقدم علي اکبر غیبت ایزدی 240 معين الديني مهدي 11 ایزدی 241 مقصودي گوشکي علي غیبت ایزدی 242 مهديخاني داوري ايمان غیبت ایزدی 243 موسوي رابر سيد حميد 14 ایزدی 244 ناظمي معز آبادي مصطفي 11 ایزدی 245 نژاد محمودي احسان غیبت ایزدی 246 نظريه امير حسين 1.5 ایزدی 247 نيک پور پوريا 5 ایزدی 248 کاشاني علي 20 ایزدی 249 کمال زئي مهدي 17 معرفی 250 آبستان حميدرضا غیبت معرفی 251 ابراهيمي حجت 6.5 معرفی 252 اميري هنزا علي غیبت معرفی 253 ايرم محمدجواد 10 معرفی 254 باقري مرتضي 12.5 معرفی 255 ثابت کار امير 10 معرفی 256 چاهخوزاده سعيد غیبت معرفی 257 حسني کبوترخاني پژمان 10.5 معرفی 258 خاوري فردين 13.5 معرفی 259 خواجه زاده سامان 18 معرفی 260 دراني بخش فرشيد 1.5 معرفی 261 رحيمي صادق عباس غیبت معرفی 262 رخشاني رامين 10 معرفی 263 رشيد رمس بهرام غیبت معرفی 264 رشيدي طغرالجردي عليرضا 13 معرفی 265 رضايي استخروئيه محمدمهدي غیبت معرفی 266 رنجبر سجاد 15 معرفی 267 روحاني زاده سجاد غیبت معرفی 268 روحاني مهران 11 معرفی 269 زاهدي محمدامين غیبت معرفی 270 زراعتي سامان غیبت معرفی 271 سالاري علي 13 معرفی 272 صادقي گوغري سجاد غیبت معرفی 273 صافي عماد 20 معرفی 274 طهراني زاده کرماني حسين 19.5 معرفی 275 عباس زاده نويد 6 معرفی 276 عباسي خنامان منصور غیبت معرفی 277 عبدا...زاده نگاري بهنام غیبت معرفی 278 عبدالکريمي عادل 2.5 معرفی 279 قاسمي سلطان آبادي محمد 3.5 معرفی 280 قلي زاده ابراهيم آبادي سجاد غیبت معرفی 281 قوام آبادي مهدي 15 معرفی 282 ميرزااکبري زرندي حميد 5.5 معرفی 283 ناظمي حسين 1 معرفی 284 نخعي زاده مهدي 0 معرفی 285 نقدي نسب مجتبي غیبت معرفی 286 نوروزي آيدين 3 معرفی 287 کهوري پور خسرو 20 مومنی 288 آقائي چترودي علي 2.5 مومنی 289 اسلامي شعبجره عليرضا 2 مومنی 290 اشرف گنجوي عليرضا 13.5 مومنی 291 افضلي ده زياري محمدمهدي 6 مومنی 292 باقي باغيني حسام 6 مومنی 293 جعفري نژاد ايمان غیبت مومنی 294 جمالي زاده بهاآبادي  6 مومنی 295 دلائي ميلان کمال 4 مومنی 296 دهقان کروکي ميلاد 11 مومنی 297 دولتي نبي 1.5 مومنی 298 رنجبر سجاد غیبت مومنی 299 صادقي حامد 17.5 مومنی 300 منعمي گوهري محمد 4 مومنی 301 ناجي رايني پور محمدعلي غیبت مومنی 302 نوذري صدرا 5.5 مومنی 303 هابيلي خواجه عسکري عليرضا 10 معرفی 304 ابراهيم نژاد مينا 20 معرفی 305 ايلخاني زاده منش فاطمه 15 معرفی 306 جلال پور سحر 15.5 معرفی 307 راهدار فاطمه 4 معرفی 308 زند طناز غیبت معرفی 309 سعيد مهسا 20 معرفی 310 ضميرسهرابي شيوا غیبت معرفی 311 فلاح لاله زاري فرزانه غیبت معرفی 312 قنبري رضي آبادي ناديا 6 معرفی 313 محمدرضائي بلوچ بهاره 20 معرفی 314 معاذاللهي فاطمه 12.5 معرفی 315 مهديزاده فاطمه 17 معرفی 316 نادري پور سپيده 10.5 معرفی 317 ولندياري مهديه 6.5 معرفی 318 وليان سيما غیبت معرفی 319 وهبي ساناز 13.5 معرفی 320 آذرمهر مينا 20 معرفی 321 آقائي چترودي فاطمه 19 معرفی 322 ابراهيم پور عاطفه 1.5 معرفی 323 ايرانمنش كهيلا 0.5 معرفی 324 برسي پور نگار 13.5 معرفی 325 بهزادي زينب 4 معرفی 326 چرخ انداز آنا غیبت معرفی 327 حاج محمدي رايني مهلا غیبت معرفی 328 حسني راحله 0 معرفی 329 حسيني سيده آسيه غیبت معرفی 330 دانا هانيه 10 معرفی 331 دهاقين بذرافشان مليحه غیبت معرفی 332 زارع برون آبادي معظمه 14.5 معرفی 333 شفيعي بهنوش 1.5 معرفی 334 شهيدي زندي مرضيه 12.5 معرفی 335 صديق پور ياسمن 12.5 معرفی 336 طباطبائي حسيني هانيه السادات 19 معرفی 337 عسکري نژاد لنگري فرحناز 16 معرفی 338 علينقي ارجاس سميه 2 معرفی 339 گنجي زاده مهسا غیبت معرفی 340 محسني تکلو اسما 14.5 معرفی 341 محمدي فاطمه 10.5 معرفی 342 محمدي قنات غستاني عارفه 18.5 معرفی 343 نگارستاني فاطمه 15 معرفی 344 کمالي منش فرحناز غیبت

/ 0 نظر / 43 بازدید