نمرات ریاضی2، کاربردی و آمار 932

درس استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره کاربردی ایزدی 345 اشرف زاده مصطفی 10.5 کاربردی ایزدی 346 افضلی ده زیاری محمد جواد 11 کاربردی ایزدی 347 ایرم محمدجواد 10 کاربردی ایزدی 348 باغگلی مصطفی 14 کاربردی ایزدی 349 برهانی محمودآبادی سعید 10 کاربردی ایزدی 350 تاج الدینی محمدجواد 5.5 کاربردی ایزدی 351 خناری نژاد میلاد غیبت کاربردی ایزدی 352 ده یادگاری پوریا 11 کاربردی ایزدی 353 سالارهابیلی حسین غیبت کاربردی ایزدی 354 سعیدی نژاد صالح غیبت کاربردی ایزدی 355 شبانزاده راوری محمد 11 کاربردی ایزدی 356 شکوهی یعقوب 14 کاربردی ایزدی 357 صادقی عسکری احد 19.5 کاربردی ایزدی 358 صالحی فر علیرضا غیبت کاربردی ایزدی 359 طاهری چترودی میلاد 15.5 کاربردی ایزدی 360 طلابیگی علی 15 کاربردی ایزدی 361 عسکری رباطی افشین 0 کاربردی ایزدی 362 عسکریان کاخ فرزاد غیبت کاربردی ایزدی 363 علی رمضانی فرسنگی سجاد 10 کاربردی ایزدی 364 قلندری نژاد حجت 4.5 کاربردی ایزدی 365 مداح الحسینی محسن غیبت کاربردی ایزدی 366 مزارعی امید 10 کاربردی ایزدی 367 معین الدینی مهدی 2.5 کاربردی ایزدی 368 موسوی امیرسامان غیبت کاربردی ایزدی 369 ناظمی حسین غیبت کاربردی ایزدی 370 نجیب زاده امیرعلی 12 کاربردی ایزدی 371 هابیلی خواجه عسکری علیرضا غیبت کاربردی ایزدی 372 کاشی گر زاده مصطفی 12 کاربردی معرفی 373 حق جوئی مهدیه 5 کاربردی معرفی 374 دائی زاده گور سحر غیبت کاربردی معرفی 375 فلاح لاله زاری فرزانه غیبت کاربردی معرفی 376 ولیان سیما غیبت کاربردی معرفی 377 امیرتیموری علی غیبت کاربردی معرفی 378 باب بیدی رضا 14.5 کاربردی معرفی 379 پورحمزه امیر غیبت کاربردی معرفی 380 تراز حسن 16.5 کاربردی معرفی 381 جوادی احسان 11 کاربردی معرفی 382 حاتمی صابر 17.5 کاربردی معرفی 383 حدادپور بمی علی 14.5 کاربردی معرفی 384 حسینخانی غلامرضا 14 کاربردی معرفی 385 ذهاب ناظوری محمدفاضل 3 کاربردی معرفی 386 رزاز پور بمی محمد مهدی 13 کاربردی معرفی 387 زندی گوهرریزی مهدی غیبت کاربردی معرفی 388 زورونی محمدحسین 13.5 کاربردی معرفی 389 سبز بلوچ علیرضا غیبت کاربردی معرفی 390 سعید نیا محمدجواد 18 کاربردی معرفی 391 سلطانی نژاد رضا 13.5 کاربردی معرفی 392 سلطانی نژاد محمدرضا 13 کاربردی معرفی 393 شجاعی باغینی مرتضی غیبت کاربردی معرفی 394 عبدالهی نادر 15.5 کاربردی معرفی 395 فلسفی محمد حسین 14 کاربردی معرفی 396 قنبری صومعه علیایی محمدعلی 11 کاربردی معرفی 397 محمودی حامد غیبت کاربردی معرفی 398 معیری محمدصادق غیبت کاربردی معرفی 399 ملکشاهی مصطفی غیبت کاربردی معرفی 400 مهرابی محمد غیبت کاربردی معرفی 401 موسی زاده حسین 14.5 کاربردی معرفی 402 نبی پور گیسی محمدصالح 18 کاربردی معرفی 403 نخعی راوری ابوالفضل 13 کاربردی معرفی 404 نیکپور محمد 11 کاربردی معرفی 404 نعمتی پور مطهره 14.5 کاربردی معرفی 404 حسین خانی آسیه 12.5           درس استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره اولیه در سایت عمومی2 معرفی 405 افشارمنش حمیده 11 عمومی2 معرفی 406 امانی پور عبدالحسین محدثه 20 عمومی2 معرفی 407 انجم شعاع آرزو 14.5 عمومی2 معرفی 408 انجم شعاع مجتبی 11.5 عمومی2 معرفی 409 برزنگ طاهره 20 عمومی2 معرفی 410 حسین شاهی هانیه 4 عمومی2 معرفی 411 دهاقین بذرافشان یاسر 15.5 عمومی2 معرفی 412 رجبی دانیال 10.5 عمومی2 معرفی 413 زندی گوهری نجمه 7 عمومی2 معرفی 414 ژاله زهره غیبت عمومی2 معرفی 415 شمس الدین سعید محسن 18 عمومی2 معرفی 416 صالحی صادق 13 عمومی2 معرفی 417 طالبی زاده امیرعباس 14 عمومی2 معرفی 418 عبدا...زاده نگاری بهنام 10 عمومی2 معرفی 419 قرشی پریاالسادات 19 عمومی2 معرفی 420 منصوری باب هوتک مصطفی 15.5 عمومی2 معرفی 421 میرزااکبری زرندی حمید غیبت عمومی2 معرفی 422 کدخدامحمدمسافری سجاد 10           درس استاد ردیف نام خانوادگی و نام نمره اولیه در سایت عمومی‌و‌آمار ایزدی 423 آران صابر 15 عمومی‌و‌آمار ایزدی 424 اثنی عشری شعبجره حسین 19 عمومی‌و‌آمار ایزدی 425 اسمعیلی نژاد علی آباد وزیر حامد 13.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 426 پورداورانی بهنوش 16.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 427 پورزنگی ابادی محمدحسین 15.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 428 پورعبدالهی باغینی مژده 20 عمومی‌و‌آمار ایزدی 429 جرجندی یاسین 10.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 430 حاجی زاده سیرچی معین 17.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 431 حجتی فر محبوبه غیبت عمومی‌و‌آمار ایزدی 432 حسینی اختیارابادی محمدعلی 16 عمومی‌و‌آمار ایزدی 433 خالویی یاسین 15.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 434 ذهاب ناظوری سبحان 13.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 435 رودری فاطمه 16 عمومی‌و‌آمار ایزدی 436 زمانی فرسنگی سعید 14.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 437 سالاری علی 1.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 438 سعید علیرضا 12 عمومی‌و‌آمار ایزدی 439 سیدی مرغکی امید 2.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 440 صدیق پور راینی محمدرضا 16.5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 441 عزیززاده هروزی پیمان 16 عمومی‌و‌آمار ایزدی 442 عسکری کهن مرتضی 15 عمومی‌و‌آمار ایزدی 443 فرح بخش کریم ابادی حجت 20 عمومی‌و‌آمار ایزدی 444 فلاحیان هومن غیبت عمومی‌و‌آمار ایزدی 445 قاسمی پور فریبا 5 عمومی‌و‌آمار ایزدی 446 نژاد عابدی یحیی 12

/ 0 نظر / 43 بازدید